i-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitArtboardairporthospitalsindustrylogisticsretailfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

We hebben gedetecteerd dat u uit een andere regio komt. Kies één van de volgende opties:

Selecteer de gewenste markt en taal

Go
Of

Algemene voorwaarden voor naverkoopsdienst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reparatie van door B.E.A. SA (hierna te noemen B.E.A.) aan de klant verkochte apparatuur.
Voor elke afwijking van de algemene voorwaarden van de Klantenservice dienen schriftelijk bijzondere voorwaarden overeengekomen en ondertekend te worden door de partijen. Elke partij dient hiervan een exemplaar in zijn bezit te hebben.
De algemene voorwaarden van de Klantenservice, de bijzondere voorwaarden en de factureringsvoorwaarden vormen het Klantenservicecontract tussen B.E.A. en de klant.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.
Alle overeenkomsten van de Klantenservice worden opgesteld door de Commerciële Dienst van B.E.A., op het volgende adres:

B.E.A.
Allée des Noisetiers 5
B-4031 ANGLEUR

Tél. : + 32 4 361 65 65
Fax. : + 32 4 361 28 58

DOCUMENT  : Klantenservice prijslist

ARTIKEL 1: Algemene garantievoorwaarden

I. Deze garantie heeft als doel de reparatie, binnen de grenzen van de algemene en bijzondere voorwaarden, van de door B.E.A. verkochte producten.
De algemene garantievoorwaarden omvatten tevens de tussenkomst voor geretourneerde niet-defecte producten voor: herstel, bijwerken van de programmatuur en/of verbetering.

II. Ongeacht de toepassing van artikel 1.III dient op het moment van de ontvangst van de pakketten1 bij de Klantenservice aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

A. De pakketten dienen teruggestuurd te zijn naar het adres van de Klantenservice:

B.E.A.
Allée des Noisetiers 12
B-4031 ANGLEUR

B. De pakketten dienen zich in een staat te bevinden die behandeling ervan mogelijk maakt.

C. De verpakking biedt een doeltreffende bescherming tegen eventuele externe aantasting.

D. De zending dient verplicht vergezeld te gaan van een verzendingsnota waarop de volgende informatie staat vermeld:

 • naam van de klant,
 • verzenddatum klant,
 • referentie klant,
 • totaal aantal pakketten,
 • totaletotaal gewicht van de zending,
 • aantal geretourneerde producten.

E. De producten zullen verpakt worden conform de elementaire regels met betrekking tot de hygiëne.

F. De producten zullen worden geretourneerd met hun dozen.

B.E.A. behoudt zich het recht voor de ontvangst te weigeren van een pakket dat niet aan deze regels voldoet.

III. Deze garantie is niet van toepassing als het niet functioneren van het product te wijten is aan een fout, nalatigheid of
inadequaat gebruik door de klant en/of derden. De garantie is niet van toepassing op schade die niets te maken
heeft met de fabricatie, zoals:

 • schade veroorzaakt door de elektrische installatie van de klant;
 • schade veroorzaakt door gebreken aan de apparatuur van de klant waaraan het product van B.E.A. is verbonden;
 • schade veroorzaakt door een ongeval: brand, waterschade, bliksem, instorten gebouw, etc.

IV. Alle producten die conform de in artikel 1.II bepaalde voorwaarden en binnen de in de artikelen 3.II of 3.III bepaalde garantieperiode worden geretourneerd aan B.E.A. zullen, conform artikel 2, gratis door B.E.A. worden gerepareerd.

V. Als het product door B.E.A. als “onherstelbaar” wordt beschouwd, zal B.E.A. een gratis ruiling voorstellen als indien het product onder de garantie valt. In dit geval behoudt B.E.A. zich het recht voor het product te ruilen voor een nieuw identiek product of bij gebrek daaraan door een gelijkwaardig product.
In het geval dat het product niet onder de garantie valt, zal deze dit als gedeclasseerd worden.

ARTIKEL 2: Interventies ten laste van B.E.A.

I. In het kader van de algemene garantievoorwaarden zal B.E.A. de volgende modules repareren, vervangen, reserveonderdelen aanschaffen en werkzaamheden bij B.E.A. uitvoeren:

 • het voornaamste detectie-element (microgolf-cel, de DRO, de infrarood module of laser, de motoren),
 • het omhulselde behuizing (en montageonderdelen),
 • de elektronische kaart(en),
 • de optische eenheid (met lenzen)

II. BEA behoudt zich het recht de geretourneerde producten te updaten binnen het kader van de klantendienst procedure.

III. BEA behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te vervangen in plaats van te repareren als onderdeel van de after-sales serviceprocedure. In geval van vervanging zal geen reparatie-informatie over het defecte product worden verstrekt.

ARTIKEL 3: Garantieduur

I. Alle berekeningen van garantieperioden worden gebaseerd op de data van verzending door B.E.A.2 , de Klantenservice3 en de ontvangst4 door B.E.A. De garantieperioden worden vastgesteld op basis van “kalenderdagen”.

II. De nieuwe door B.E.A. verkochte producten – met uitzondering van producten zonder serienummer – genieten over het algemeen van een 3 jarige garantieperiode, gebaseerd op B.E.A.’s verzenddatum.

III. Elke reparatie valt uit zichzelf onder een specifieke garantie van zes maanden, uitgaande van de datum van verzending door de Klantenservice.

IV. Aan B.E.A. geretourneerde producten die niet onder de garantie vallen en niet ouder zijn dan vijf jaar, worden gerepareerd conform de vastgestelde voorwaarden met betrekking tot de tarifering.

V. Zonder uitzondering (per spoor,…) en/of akkoord tussen B.E.A. en de klant zullen alle aan B.E.A. geretourneerde producten die ouder zijn dan vijf jaar automatisch worden gedeclasseerd.

ARTIKEL 4: Facturering

I. Reparaties van defecte apparaten, interventies voor niet-defecte apparaten alsmede de declassering van producten die ouder zijn dan 5 jaar worden gefactureerd conform de officiële prijslijst, die sinds mei 2009 op de website van B.E.A. kan worden ingezien.
B.E.A. behoudt zich het recht voor de tarieven van de Klantenservice te herzien door middel van een voorafgaande mededeling per post of e-mail aan haar klanten.

ARTIKEL 5: Betaling

I. Elke factuur die niet betwist wordt binnen 8 werkdagen wordt als geaccepteerd beschouwd.

II. Al onze facturen dienen betaald te worden op de overeengekomen vervaldatum. Voor elke achterstand is van rechtswege een extra rente van 1% verschuldigd bovenop het discontotarief geldend op de uitgiftedatum van de factuur, dit zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

III. Voor elke factuur of deelfactuur die 10 werkdagen na verzending van een aangetekende brief van ingebrekestelling onbetaald is, is aan B.E.A. voor extra kosten een vaste vergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd de hiervoor genoemde rente (art. 5.II).

ARTIKEL 6: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtsmachten

I. Deze algemene of bijzondere voorwaarden van de Klantenservice van B.E.A. worden beheerst door het Belgische
recht.

II. Elk geschil zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar
het hoofdkantoor van B.E.A. is gevestigd.

 

1Paket : geheel van dozen en pakken die worden verzonden.
2Data van verzending door BEA: data waarop de verzending door de productie aan de transporteur of de post werd overhandigd.
3Data van verzending door de Klantenservice: data waarop de verzending door de klantendienst aan de transporteur of de post werd overhandigd.
4Data van de ontvangst: data waarop de verzending door de transporteur of de post bij BEA werd geleverd.

 

 

 

(Nederlandse versie: in geval van verschil tussen de Duitse, Engelse, Nederlandse en Franse versie prevaleert de Franse versie)

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op

Abonneren op onze nieuwsbrief

Leer meer