i-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitArtboardairporthospitalsindustrylogisticsretailfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

We hebben gedetecteerd dat u uit een andere regio komt. Kies één van de volgende opties:

Selecteer de gewenste markt en taal

Go
Of

Gebruiksvoorwaarden voor mobiele applicaties

Voor elk gebruik van de mobiele applicatie LZR®-WIDESCAN of ORASCAN (de “app”) door u (“u“, de “gebruiker”) gelden de volgende “gebruiksvoorwaarden” van BEA s.a. (“BEA”), Liège Science Park, Allée des Noisetiers 5, B-4031 Angleur, België:

1. Algemeen

1.1. U mag de app uitsluitend gebruiken voor de doeleinden, die u vindt in clausule 4 van deze overeenkomst. De app wordt u gratis ter beschikking gesteld.

1.2. U kunt de app downloaden in de Google Play App Store of in de iTunes App Store.

1.3.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is uw gebruik van de app volledig gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de aanbieders van de Google Play App Store of de iTunes App Store hun eigen gebruiksvoorwaarden hanteren, die van toepassing kunnen zijn op uw relatie met deze aanbieders, maar – met betrekking tot het gebruik van de app – niet op uw relatie met BEA.

2. Vorming van overeenkomst, partijen

2.1. Een individuele overeenkomst tussen u en BEA voor het gebruik van de app, dat onderworpen is aan deze gebruiksvoorwaarden, wordt afgesloten wanneer u zich registreert voor het gebruik van de app (zie hoofdstuk 5 van deze overeenkomst) en daardoor akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruikersovereenkomst”).

2.2. Indien u handelt namens uw werkgever (bij wie u als medewerker werkt), opdrachtgever (voor wie u op freelance-basis werkt) of een derde partij (de “vertegenwoordigde partij“), wordt de gebruikersovereenkomst gesloten tussen de betreffende vertegenwoordigde partij en BEA. In het laatste geval zijn alle beperkingen, verplichtingen en plichten, voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden, mutatis mutandis van toepassing op de relatie tussen de betreffende vertegenwoordigde partij en BEA. Met het aangaan – namens een vertegenwoordigde partij – van een gebruikerscontract, bevestigt u dat u deze vertegenwoordigde partij u naar behoren gemachtigd heeft om dit gebruikerscontract namens haar aan te gaan.

3. Wijzigingen aan app of aan gebruiksvoorwaarden

3.1. Eventuele wijzigingen in de app worden naar eigen beoordeling van BEA doorgevoerd middels het beschikbaar stellen van een nieuwe versie van de app.

3.2. BEA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen (“Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden”). Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden u met een opzegtermijn van ten minste 14 (veertien) kalenderdagen meegedeeld via een melding in de app, inclusief informatie over de datum waarop de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van kracht worden (“ingangsdatum”). Op de ingangsdatum wordt de bestaande gebruikersovereenkomst beschouwd als beëindigd. Om de app na de ingangsdatum te kunnen blijven gebruiken, dient u in te stemmen met de nieuwe gebruiksvoorwaarden, zoals gewijzigd door de Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Via een in-app-melding vraagt BEA uw akkoord.

4. Toegestaan gebruik en toepassingsgebied van de diensten

4.1. De app wordt aan u geleverd voor installatie en configuratie van BEA ’s LZR®-WIDESCAN-sensoren of ORASCAN-sensoren, of een andere handelsnaam of ander merk waaronder u of de vertegenwoordigde partij deze sensoren op de markt mag brengen (de “systemen”), uitsluitend via Bluetooth (samen de “diensten”). U mag de app niet voor andere doeleinden gebruiken.

4.2. Om het u gemakkelijk te maken wordt de app gratis ter beschikking gesteld als alternatief voor de offline installatie/configuratie van de systemen via fysieke knoppen of infrarood afstandsbediening. Daarom bestaat er geen recht op het verstrekken van de app en/of de diensten, noch op hun ononderbroken beschikbaarheid of op een specifiek reactietijd-gedrag van de app en/of de diensten. Hoewel BEA commercieel gezien alle redelijke inspanningen levert om een comfortabele gebruikerservaring te bieden, is er geen garantie of waarborg van BEA dat de toegang tot – of het gebruik van – de diensten die in de app worden geleverd niet zal worden onderbroken of verstoord door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkelingen of andere onderbrekingen, die met name plaatsvinden om veiligheidsredenen.

4.3. De app wordt gratis ter beschikking gesteld “zoals hij is”, en BEA geeft dan ook geen verklaringen en garanties dat de app bepaalde functies heeft of dat bestaande functies ook in de toekomst zullen blijven bestaan. Verder behoudt BEA zich het recht voor om op elk moment de structuur, functionaliteit en het ontwerp van de app te wijzigen en/of aan te passen. Middels een release-melding in de app zal BEA de gebruiker redelijkerwijs van tevoren op de hoogte brengen van wijzigingen aan de app.

4.4. Hoewel de via de app verstrekte informatie naar BEA’s beste weten nauwkeurig en correct is, kan deze toch fouten en onnauwkeurigheden bevatten. Dat geldt met name voor informatie over de systemen die in de app worden weergegeven. Daarom wordt de via de app verschafte informatie verstrekt “zoals die is”, en geeft BEA geen garanties met het oog op de juistheid of volledigheid ervan. BEA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in de via de app verstrekte informatie of voor de gevolgen van het gebruik van de via de app verstrekte informatie. Afspraken die strijdig zijn of niet stroken met deze uitsluiting van aansprakelijkheid zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen BEA en u, of als BEA blijk geeft van een duidelijke intentie om de juistheid van de informatie te garanderen.

4.5. Er is geen recht op softwareonderhoud en geen recht op ondersteuning voor de app.

5. Registratie

5.1. De diensten die in de app worden aangeboden, zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Registratie vindt uitsluitend plaats via het registratieformulier dat in de app wordt weergegeven.

5.2. Registratie is voorbehouden aan gebruikers die ten minste achttien jaar oud zijn en (i) in geval van een registratie voor eigen zakelijke doeleinden: die zich kwalificeert als ‘professioneel’, d.w.z. die handelt in de uitoefening van zijn/haar handel of beroep, of (ii) in geval van handelen namens een vertegenwoordigde partij: die handelt in naam van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een partnerschap met rechtspersoonlijkheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn of haar handel of beroep. Dienovereenkomstig bevestigt u met uw registratie dat u beroepsmatig handelt of dat u optreedt namens een professioneel gekwalificeerde vertegenwoordigde partij.

5.3. Iedere gebruiker mag zich hooguit één maal registreren. Het gebruikersaccount is niet overdraagbaar en mag alleen worden gebruikt door de persoon die zich daadwerkelijk heeft geregistreerd. In geen enkel geval, als uw toegangsmachtiging permanent geblokkeerd is door BEA, mag u zich (opnieuw) registreren.

5.4.  U mag uw gegevens, met name uw wachtwoord, niet toegankelijk maken voor derden (met uitzondering van de vertegenwoordigde partij, namens wie u zich initieel hebt geregistreerd). Het is uw exclusieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet door dergelijke derde partijen worden gebruikt. Hebt u reden om aan te nemen dat een derde partij – met uitzondering van de vertegenwoordigde partij – uw gegevens heeft of in handen zal krijgen, dan dient u BEA hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. U bent volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de app, dat plaatsvindt met gebruikmaking van uw gegevens. U bent derhalve aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door onbevoegd gebruik van uw gegevens door derden, tenzij u niet verantwoordelijk bent voor onbevoegd gebruik van uw gegevens, waarmee u verantwoordelijk bent voor kwade opzet en nalatigheid.

5.5. U dient de gegevens die gevraagd worden in het kader van het registratieproces, volledig en correct in te voeren. Het is met name ontoelaatbaar om een valse identiteit te verstrekken. Als de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt na registratie veranderen, bent u verplicht ons zonder onnodige vertraging per e-mail – via [email protected] – op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

5.6. Met uw bevestiging van uw registratie accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. BEA is daarentegen niet verplicht uw registratie te accepteren en beslist naar eigen goeddunken of uw registratie wordt geaccepteerd.

5.7. BEA kan verklaringen en meldingen in verband met uw gebruik van de app, in het bijzonder met betrekking tot het gebruikerscontract, met bindende gevolgen sturen naar het e-mailadres dat u voor uw gebruikersaccount hebt opgegeven.

6. Misbruik en opschorting van gebruik

6.1. De app mag niet worden gebruikt voor racistische, discriminerende, pornografische of anderszins illegale doeleinden, in het bijzonder niet voor frauduleuze activiteiten, gegevensspionage, phishing of ongeoorloofde toegang tot de systemen.

6.2. BEA kan uw toegang tot de app tijdelijk geheel of gedeeltelijk beperken of blokkeren en/of uw gebruikersaccount opschorten, als BEA een legitieme reden heeft om aan te nemen dat

  • u de app niet gebruikt conform het gebruikerscontract, in het bijzonder in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of
  • u de app niet gebruikt conform de toepasselijke wetgeving en/of
  • uw gebruik van de app een negatief effect heeft op de rechten of legitieme belangen van BEA of derden, waardoor onmiddellijke actie nodig is om schade te voorkomen.

BEA zal de blokkering beperken tot de periode die nodig is om de schade te voorkomen en stelt u, indien mogelijk, op de hoogte, voorafgaand aan een voorgenomen toegangsbeperking tot of -blokkering van de app. In elk geval zal BEA u onmiddellijk na de blokkering op de hoogte brengen, op voorwaarde dat u een geregistreerde gebruiker bent.

In geval van herhaaldelijk of voortdurend misbruik van de app in de zin van clausule 6.2 , ondanks een waarschuwingsbericht van BEA, behoudt BEA zich het recht voor om uw toegang permanent te blokkeren en u permanent uit te sluiten van het gebruik van de app.

6.3.  In geval van een tijdelijke blokkering wordt de toegang opnieuw geactiveerd na het verstrijken van de blokkeringsperiode of de definitieve opheffing van de reden voor de blokkering, en wordt u hiervan via e-mail op de hoogte gebracht door BEA, op voorwaarde dat u een geregistreerde gebruiker bent. Een permanent geblokkeerde toegang kan niet worden hersteld; het daaraan gekoppelde gebruikersaccount wordt verwijderd. Eventuele opzeggingsrechten blijven door voornoemde bepalingen onverlet.

6.4. Als uw toegang permanent geblokkeerd is, mag u de app niet gebruiken of u opnieuw laten registreren.

7. Gebruiksrecht

7.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de software, het ontwerp en de inhoud van de app zijn en blijven eigendom van of worden in licentie gegeven aan BEA, haar dochterondernemingen en/of haar onderaannemers.

7.2. Krachtens het gebruikerscontract verleent BEA u een herroepelijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht om de app te gebruiken. Uw gebruiksrecht omvat het recht om de app op een mobiel eindapparaat te installeren en het recht om de app te gebruiken conform het beoogde doel op grond van clausule 4 van deze overeenkomst. Het recht om de app te gebruiken is als volgt beperkt:

7.2.1. U mag de app niet misbruiken in de zin van clausule 6.1 van deze overeenkomst.

7.2.2. Uw recht om de app te reproduceren is beperkt tot het installeren van de app op een mobiel eindapparaat (bv. mobiele telefoon) in uw onmiddellijke bezit voor het beoogde gebruik van de app (clausules 1.1 en 4 van deze overeenkomst); tot de reproductie die nodig is voor laden, weergeven, uitvoeren, verzenden en opslaan van de app; en tot het maken van een reservekopie van de app door een persoon die daartoe is gemachtigd conform de toepasselijke wetgeving.

7.2.3. Het recht om de app te decompileren wordt strikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving toegekend.

7.2.4. U mag de app niet leasen of anderszins sublicentiëren aan anderen. U mag de app evenmin via een kabel of draadloos openbaar communiceren of beschikbaar stellen, noch gratis of tegen betaling aan derden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Aangezien BEA de app gratis ter beschikking stelt, is de aansprakelijkheid van BEA beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

8.2. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in clausule 8.1 zijn niet van toepassing op aansprakelijkheid onder dwingende wettelijke productaansprakelijkheidswetten of op inbreuken op garanties die expliciet en schriftelijk door BEA worden gegeven.

9. Beëindiging

9.1. U kunt het gebruikerscontract te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen.

9.2. BEA kan het gebruikerscontract te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) kalenderdagen tot het einde van een kalendermaand. De rechten in geval van misbruik van de app overeenkomstig clausule 6 blijven onverlet door deze clausule 9.2.

9.3. Als het gebruikerscontract door BEA wordt beëindigd, mag u zich niet opnieuw registreren, tenzij anders uitdrukkelijk in tekstvorm overeengekomen door BEA.

9.4. Het recht van beide partijen om het gebruikerscontract om gegronde redenen op te zeggen, blijft onaangetast.

10. Gegevensbescherming

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw gebruik van de app, vindt u in de sectie Data Privacy Policy (gegevensprivacybeleid).

11. Toepasselijk recht en rechtsgebied

11.1. Bent u een persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar werk of beroep (professioneel), dan is uitsluitend de bevoegde rechtbank in Luik bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen u en BEA die voortvloeien uit, met betrekking tot of onder de gebruikersovereenkomst tussen u en BEA.

11.2. De wetgeving van het Koninkrijk België is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en de gebruikersovereenkomst tussen u en BEA. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CSIG) en van de regels inzake wetsconflicten wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op

Abonneren op onze nieuwsbrief

Leer meer