airporthospitalsindustrylogisticsretailArtboardi-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

Vi har upptäckt att du kommer från en annan region. Välj ett av följande alternative:

Välj önskad marknad och språk

Go
Eller

Användarvillkor för mobilapplikationer

All användning av mobilapplikationen LZR®-WIDESCAN eller ORASCAN (”Appen”) av dig (”Du”, ”Användaren”) omfattas av följande ”Användarvillkor” från BEA s.a. (”BEA”), Liège Science Park, Allée des Noisetiers 5, B-4031 Angleur, Belgien:

1. Allmänt

1.1. Appen är tillgänglig för dig enbart för de ändamål som anges i paragraf 4 häri. Appen är tillgänglig utan kostnad för dig.

1.2. Du kan ladda ned Appen från Google Play app store eller från iTunes app store.

1.3. Om inte annat har överenskommits skriftligt styrs din användning av Appen uteslutande av dessa Användarvillkor. Var medveten om att operatörerna av Google Play app store och iTunes app store har sina egna användarvillkor, dessa kan omfatta din relation till dessa operatörer men inte din relation till BEA i samband med användningen av Appen.

2. Avtalsskapande, parter

2.1. Ett individuellt avtal mellan dig och BEA för användning av Appen, baserat på dessa Användarvillkor, skapas när du registrerar användningen av Appen (jämför med Sektion 5 häri) och därmed accepterar du dessa användarvillkor (”Användaravtal”).

2.2. Om du agerar på uppdrag av din arbetsgivare (om Du arbetar som anställd), eller av din huvudman (om Du arbetar på frilansbasis) eller någon tredje part (”Representerad part”), sluts Användaravtalet mellan relevant Representerad part och BEA. I det senare fallet ska alla restriktioner, förpliktelser och skyldigheter som uppstår på grund detta Användaravtal gälla mutatis mutandis i förhållandet mellan relevant Representerad part och BEA. Vid inträdande i ett Användaravtal med ett uppdrag från en Representerad part bekräftar Du att Du är vederbörligen auktoriserad av den Representerade parten att inträda i detta Användaravtal på dess vägnar.

3. Ändringar av Appen eller Användarvillkoren

3.1. Alla ändringar av Appen kommer att göras med BEA:s egna fria omdöme genom lansering av en ny version av Appen.

3.2. BEA förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa Allmänna Användarvillkor när som helst (”Ändringar av Användarvillkoren”). Alla Ändringar av Användarvillkoren kommer att meddelas Dig med en varselperiod på minst 14 (fjorton) kalenderdagar med ett meddelande i Appen inkluderande information om det datum då Ändringar av Användarvillkor trädet i kraft (”Effektivt datum”). På det Effektiva datumet anses det existerande Användaravtalet vara avslutat. För att du ska kunna fortsätta att använda Appen efter det Effektiva datumet är det därför nödvändigt för Dig att godkänna de nya Användarvillkoren som modifierats med Ändringar av Användarvillkor. BEA kommer att fråga efter Ditt godkännande av Ditt avtal genom ett meddelande i Appen.

4. Tillåten användning och tjänsternas omfattning

4.1. Appen tillhandahålls till Dig endast för installation och konfiguration av BEA:s sensorer LZR®-WIDESCAN eller ORASCAN eller något annat handelsnamn eller varumärke under vilka Du eller Representerad part kan marknadsföra dessa sensorer, (”Systemen”) via Bluetooth (tillsammans ”Tjänster”) . Du har inte tillåtelse att använda Appen för något annat ändamål.

4.2. Appen tillhandahålls utan kostnad för din bekvämlighet som ett kompletterande alternativ till offline installation/konfiguration av Systemen via fysiska knappar eller infraröd fjärrkontroll. Därför finns det inget berättigande för krav på Appen och/eller Tjänsterna, inte heller på deras oavbrutna tillgänglighet eller på ett specifikt responstidsbeteende för Appen och/eller Tjänster. Även om BEA gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla en bekväm användarupplevelse lämnar BEA ingen garanti för att tillgång till eller användning av de Tjänster som finns i Appen inte blir avbrutna eller försämrade av underhållsarbete, ytterligare utveckling eller andra avbrott, speciellt sådana som är nödvändiga av säkerhetsskäl.

4.3. Appen tillhandahålls ”SOM DEN ÄR” utan kostnad och BEA åtar sig därför inget ansvar och lämnar ingen garanti för att Appen har specifika funktioner eller att existerande funktioner kommer att vara fortsatt tillgängliga i framtiden. Dessutom förbehåller sig BEA rätten att när som helst ändra och/eller modifiera Appens struktur, funktion och utformning. BEA kommer att informera Användaren om alla ändringar av Appen med hjälp av ett meddelande i Appen i rimlig tid i förväg.

4.4. Trots att den information som tillhandahålls via Appen är exakt och korrekt enligt BEA:s bästa kunskap kan den ändå innehålla fel och brister. Detta gäller speciellt information om de System som visas i Appen. Därför är den information som ges via Appen tillhandahållen ”SOM DEN ÄR” och BEA gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för dess korrekthet och fullständighet. BEA accepterar därför inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i den information som tillhandahålls via Appen eller för eventuella konsekvenser på grund av användning av den information som tillhandahålls via Appen. Arrangemang stridande mot eller oförenliga med detta avsägande av ansvar är endast giltiga om de uttryckligen har godkänts skriftligen mellan BEA och Dig eller om BEA uppvisar en tydlig avsikt att garantera informationens korrekthet.

4.5. Det finns ingen rätt till programunderhåll och ingen rätt till support för Appen.

5. Registrering

5.1. Tjänsterna som tillhandahålls i Appen är bara tillgängliga för registrerade användare. Registrering ska göras exklusivt via det registreringsformulär som visas i Appen.

5.2. Registrering är möjlig för användare som är minst arton år gamla och (i) i fallet med en registrering för Dina egna affärsändamål: som kvalificerar sig som ”professionell”, dvs. som agerar i utövandet av sin affärsrörelse eller sitt yrke, eller (ii) i fallet med agerande som ombud för en Representerad part: som agerar som ombud för en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk person vilken eller vilket vid ingående i en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin eller dess affärsrörelse eller yrke. Följaktligen bekräftar Du med Din registrering att du själv är professionell eller att du agerar på uppdrag av en Representerad part som kvalificeras som professionell.

5.3. Varje Användare får bara registrera sig en gång. Ditt användarkonto kan inte överföras och får bara användas av den person som verkligen har registrerat sig. I alla fall, om Din auktorisering för åtkomst har blockerats permanent av BEA, är Du förbjuden att (åter-) registrera Dig.

5.4. Dina referenser, speciellt Ditt lösenord, får inte göras tillgängliga för tredje part av Dig (förutom den Representerade parten på vars vägar du ursprungligen registrerade). Det är uteslutande Ditt ansvar att säkerställa att dina referenser inte används av sådan tredje part. Om du har anledning att misstänka att tredje part – förutom den Representerade parten – har förvärvat eller kommer att förvärva kunskap om Dina referenser ska Du omedelbart informera BEA om detta. Du är fullständigt ansvarig för alla användning av Appen som genomförs med hjälp av dina referenser. Således ska Du vara ansvarig för all skada som orsakas av ej auktoriserad användning av tredje part med dina referenser, såvida Du inte är ansvarig för den ej auktoriserade användningen av Dina referenser, varigenom du är ansvarig för avsikt och försumlighet.

5.5. Data som krävs i samband med registreringsprocessen måste anges fullständigt och korrekt. Speciellt så är det oacceptabelt att ange en falsk identitet. Om data som anges under registreringen ändras efter registreringen är Du skyldig att informera oss om ändringarna via e-post till [email protected] utan onödig fördröjning.

5.6. Genom Din bekräftelse av Din registrering så accepterar Du dessa Användarvillkor, BEA är dock inte skyldig att acceptera Din registrering och kommer att efter eget godtycke besluta om Din registrering ska accepteras.

5.7. BEA kan skicka tillkännagivanden och meddelanden rörande Din användning av Appen, speciellt rörande Användaravtalet, med bindande verkan till den e-postadress som angetts av Dig för Ditt användarkonto.

6. Felaktig användning och avstängning från användning

6.1. Appen får inte användas för rasistiska, diskriminerande, pornografiska eller på annat sätt olagliga ändamål, speciellt inte för bedrägeri, dataspionage, nätfiske eller för ej auktoriserad åtkomst till Systemen.

6.2. BEA kan tillfälligt begränsa eller blockera Din åtkomst till Appen, helt eller delvis, och/eller stänga av Ditt användarkonto om BEA har legitima skäl att anta att

  • Du inte använder Appen i enlighet med Användaravtalet, speciellt inte enligt Användarvillkoren och/eller
  • Du inte använder Appen i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och/eller
  • Din användning av Appen har en negativ effekt på BEA:s eller tredje parts rättigheter eller legitima intresse så att en omedelbar åtgärd krävs för att förhindra skada.

BEA kommer att begränsa blockeringen till den tidsperiod som krävs för undvikande av skadan och kommer, om möjligt, att informera Dig innan avsedd begränsning eller blockering av Din åtkomst till Appen. I alla fall kommer BEA att informera Dig omedelbart efter blockering, förutsatt att Du är en registrerad användare.

I händelse av upprepad eller fortsatt felaktig användning av Appen inom betydelsen av denna paragraf 6.2 trots att ett varningsmeddelande har skickats av BEA förbehåller sig BEA rätten att blockera Din åtkomst och att permanent utesluta dig från användning av Appen.

6.3. I händelse av en tillfällig blockering kommer åtkomsten att återaktiveras efter slutet av blockeringsperioden eller den slutliga elimineringen av orsaken till blockeringen och Du kommer att få ett meddelande om detta via e-post från BEA, förutsatt att Du är en registrerad användare. En permanent blockerad åtkomst kan inte återställas, det tillhörande användarkontot kommer att raderas. Alla rättigheter uppsägning ska förbli opåverkade av de tidigare nämnda villkoren.

6.4. Om din åtkomst har blockerats permanent får Du inte använda Appen och inte heller registrera Dig igen.

7. Rätt att använda

7.1. All copyright och andra intellektuella rättigheter i Appens programvara, design och innehåll är och kommer att förbli en egendom eller en giltig licensiering till BEA, dess dotterbolag och/eller dess underleverantörer.

7.2. Under Användaravtalet beviljar BEA Dig en återkallelig, ej överförbar och ej exklusiv rätt att använda Appen. Din rätt att använda inkluderar rätten att installera Appen på en mobil enhet och rätten att använda Appen i enlighet med dess avsedda ändamål i enlighet med paragraf 4 häri. Rätten att använda Appen har följande begränsningar:

7.2.1. Du får inte använda Appen felaktigt enligt betydelsen i paragraf 6.1 häri.

7.2.2. Din rätt att reproducera Appen är begränsad till installation av Appen på en mobil enhet (t.t. mobiltelefon) i Ditt närmaste ägande för de ändamål som är Appens avsedda användning (paragraf 1.1 och 4 häri); till sådan reproduktion som är nödvändig för laddning, visning, användning, överförande och lagring av Appen; och för skapande av en säkerhetskopia av Appen av en person som har tillåtelse att göra detta enligt tillämplig lagstiftning.

7.2.3. Rätten att dekompilera Appen är beviljad i strikt överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.

7.2.4. Du har inte tillåtelse att leasa eller på annat sätt underlicensiera Appen till andra. Inte heller har du tillåtelse att kommunicera eller göra Appen publikt tillgänglig via kabel eller trådlöst eller att göra den tillgänglig för tredje part, oavsett om det är kostnadsfritt eller mot betalning.

8. Ansvar

8.1. Eftersom BEA tillhandahåller Appen utan kostnad är BEA:s ansvar begränsat till avsiktlig skada eller grov försummelse.

8.2. Undantagen och ansvarsbegränsningarna i paragraf 8.1 gäller inte ansvar som är obligatoriskt lagstadgat produktansvar eller brott mot garantier som uttryckligen och skriftligt har lämnats av BEA.

9. Uppsägning

9.1. Du kan när som helst säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan.

9.2. BEA kan när som helst säga upp Användaravtalet med en uppsägningstid på 14 (fjorton) kalenderdagar till slutet av en kalendermånad. Rättigheterna i händelse av felaktig användning av Appen enligt paragraf 6 ska förbli opåverkade av denna paragraf 9.2.

9.3. Om Användaravtalet sägs upp av BEA får Du inte återregistrera Dig om detta inte uttryckligen godkänns av BEA i textform.

9.4. Båda parters rätt att säga upp Användaravtalet för orsaker ska förbli opåverkade.

10. Dataskydd

Information om behandling av personliga data relaterade till Dig i samband med Din användning av Appen finns tillgänglig i sektionen Integritetspolicy.

11. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

11.1. Om du är en person som agerar under utövande av din affärsverksamhet eller ditt yrke (professionell) ligger den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister mellan Dig och BEA som uppstår ur, i relation till eller under Användaravtalet mellan Dig och BEA hos de vederbörande domstolar i Liege, Belgien.

11.2. Belgiens lagar skall gälla för dessa Användarvillkor och Användaravtalet mellan Dig och BEA. Tillämpningen av Förenta Nationernas Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CSIG) liksom konflikter mellan lagregler exkluderas härmed uttryckligen.

för mer information Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer