airporthospitalsindustrylogisticsretailArtboardempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubearrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2xco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardi-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exit

Vi har upptäckt att du kommer från en annan region. Välj ett av följande alternative:

Välj önskad marknad och språk

Go
Eller

Distributionsavtal – Efterlevnadsklausuler

I detta avtal gäller följande definitioner

Associerade personer avser alla som utför tjänster för eller på uppdrag av en part, inklusive men inte begränsat till dotterbolag, anställda, ombud och entreprenörer.

Sanktionerad part avser en eller flera parter som står upptagna på en lista över namngivna parter, eller andra parter som är föremål för restriktioner, som upprättats i enlighet med gällande handelsrestriktioner, inklusive (men inte begränsat till) den konsoliderade förteckningen över mål för ekonomiska sanktioner i Storbritannien som upprättats av brittiska finansdepartementet; den sammanställda förteckningen över fysiska personer, grupper och juridiska personer som är föremål för EU:s ekonomiska sanktioner som upprättats av EU-kommissionen samt listan över personer av särskilt namngivna personer av vissa nationella ursprung och blockerade personer som förs av USA:s myndighet för kontroll av främmande tillgångar.

Handelsrestriktioner avser alla tillämpliga exportrestriktioner, handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner, embargon eller liknande lagar, förordningar, regler, licenser, order eller krav, inklusive (men inte begränsat till) de som utfärdats av FN, Storbritannien, USA och EU.

1.Handelsrestriktioner  

 1.1. Distributören bekräftar sig härmed vara införstådd med och samtycker till att leverans av utrustning och/eller tillhandahållande av tjänster till distributörer kan vara föremål för handelsrestriktioner. Distributören är ensam ansvarig för att efterleva handelsrestriktioner och ska inte göra något som skulle kunna leda till att BEA bryter mot dem. Distributören förbinder sig i synnerhet att:

1.1.1. inte använda, sälja, återförsälja, exportera, vidareexportera, överföra, distribuera, avyttra, lämnat ut information om eller på annat sätt handla med utrustning och/eller tjänster, direkt eller indirekt, till

(i) ) länder, territorier eller destinationer med vilka BEA, i enlighet med sin policy, inte gör affärer, (inklusive men inte begränsat till Iran, Syrien, Sudan, Kuba, Krim och Sevastopol samt Nordkorea eller andra territorier som emellanåt är föremål för omfattande handelsrestriktioner)
(ii) andra territorier från vilka leveransen av varor och/eller tjänster skulle begränsas eller förbjudas enligt handelsrestriktioner (med förbehåll för att distributören erhåller alla licenser och/eller godkännanden som krävs för att utföra en sådan leverans) eller
(iii) sanktionerade parter (eller parter som ägs eller kontrolleras av en sanktionerad part) ;

1.1.2. erhålla och upprätthålla alla nödvändiga exportlicenser eller andra myndighetsgodkännanden och fullgöra sådana formaliteter som kan krävas enligt handelsrestriktionerna för att använda, sälja, återförsälja, exportera, vidareexportera, överföra, distribuera, avyttra, avslöja eller på annat sätt hantera utrustningen och/eller tjänsterna

1.1.3. göra förfrågningar om slutanvändning och slutanvändare och utföra sanktionskontroller av kunder och andra slutanvändare (inklusive deras aktieägare, verkliga huvudmän och högsta ledning) innan leverans av BEA:s utrustning och/eller tjänster för att säkerställa efterlevnad av denna punkt

1.1.4. inte ställa BEA:s utrustning och/eller tjänster, helt eller delvis, till förfogande i samband med utveckling, produktion. hantering, drift, underhåll, lagring, detektering, identifiering eller spridning av kemikalier. biologiska stridsmedel eller kärnvapen vapen eller utveckling, produktion. underhåll eller lagring av missiler med förmåga att leverera sådana vapen eller till militär slutanvändning som står i strid med gällande embargo (inklusive men inte begränsat till, embargon som upprätthålls av EU, Storbritannien, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa [OSSE] och/eller FN). Vidare får distributören inte sälja, återförsälja, leverera, exportera, vidareexportera, överföra, avleda, distribuera eller avyttra utrustningen och/eller tjänsterna till tredje part i fall där distributören vet eller har skäl att misstänka att utrustningen och/eller tjänsterna är eller kan vara avsedda för något av de ändamål som anges i denna punkt 1.1.4.

1.2. Ingenting i denna klausul 1 ska kräva att endera parten agerar på något sätt som strider mot blockad- eller antibojkottlagstiftning med jurisdiktion över sådan parts verksamhet, inklusive (om tillämpligt) lagen mot utländska sanktioner i Folkrepubliken Kina.

2. Efterlevnad av lagar

2.1. Distributören förbinder sig att följa följande:

2.1.1. Alla lokala och nationella lagar i de territorier där den är verksam.

2.1.2. Alla tillämpliga lagar, förordningar, normer och sanktioner relaterade till bekämpning av mutor och korruption. I synnerhet får distributören inte:

a ) Lämna in en offert, göra en betalning, utlova betalning, överlämna pengar eller ge ekonomiska eller andra fördelar till någon person:

i) i syfte att förmå eller belöna den personen (eller någon annan person) att utföra sin befattning eller funktion på ett olämpligt sätt

ii) i syfte att påverka en offentlig tjänsteman i samband med beslut, handling eller annan prestation (inklusive underlåtenhet att handla) i deras officiella befattning eller funktion, i avsikt att erhålla eller behålla affärer eller affärsfördelar

iii) som på annat sätt syftar till att på ett otillbörligt sätt erhålla eller bibehålla affärer eller affärsfördelar av något slag.

b) Begära, samtycka till att ta emot, eller acceptera pengar eller ekonomiska eller andra fördelar i gengäld eller som belöning för att ha utfört sin befattning eller funktion på ett olämpligt sätt.

c) Ägna sig åt någon annan aktivitet, praxis eller beteende som skulle utgöra ett brott enligt annan tillämplig antikorruptions- eller antimutlagstiftning eller som skulle innebära att BEA bröt mot sådan lagstiftning.

2.1.3. Att följa tillämpliga skattelagar och i synnerhet inte begå brott genom att otillbörligen tillförskansa sig statsinkomster, eller otillbörligen undandra staten inkomster, eller begå skattebrott eller underlättande av skattebrott för en annan persons räkning.

2.1.4. Alla tillämpliga lagar mot slaveri och människohandel, inklusive 2015 års brittiska lag mot modernt slaveri (The Modern Slavery Act) eller någon verksamhet, praxis eller beteende som skulle utgöra ett brott enligt §§ 1, 2 eller 4 i sagda lag.

2.1.5. Halma plcs uppförandegruppkod, vilken emellanåt uppdateras eller ändras, finns på Halmas webbplats (www.halma.com).

3.Rutiner och kontroller

3.1. Distributören bekräftar att den under detta avtals löptid alltid kommer att:

3.1.1. ha effektiva policyer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av detta avtal (och i synnerhet de lagar som det hänvisas till i punkt 2.1.2 och 2.1.3 ovan)

3.1.2. se till att dess associerade fysiska eller juridiska personer med hänsyn till detta och andra avtal med BEA är medvetna om och följer bestämmelserna i punkt 1–3 i detta avtal

3.1.3. fullständigt och korrekt dokumentera alla transaktioner och betalningar som rör detta avtal och andra avtal mellan distributören och BEA samt, på rimlig begäran, redovisa information om dessa transaktioner och betalningar till BEA

3.1.4. på rimlig begäran skriftligen bekräfta för BEA att de har uppfyllt kraven i denna punkt [och, på eventuell begäran, tillåta BEA att verifiera efterlevnad genom en revision av sina register]

3.1.5. omedelbart informera BEA om företaget misstänker eller får kännedom om överträdelse av denna punkt från företagets eller någon av dess associerade fysiska eller juridiska personers sida samt tillhandahålla detaljerad information om överträdelsen.

4. Ansvar och uppsägning

4.1. Utöver övrig gottgörelse som står till BEA:s förfogande förbinder sig leverantören att ersätta, hålla skadeslös och hålla BEA:s och dess dotterbolag, tjänstemän och personal skadeslösa (på full skadeersättningsbasis) mot alla direkta eller indirekta ersättningsansvar, krav, anfordringar, skador, förluster eller utgifter (inklusive juridiska och andra professionella rådgivares arvoden och utlägg), ränta och straff eller böter som de åsamkats eller lidit som ett resultat av distributörens förpliktelser enligt punkt 1–3 i detta avtal. Denna gottgörelse gäller inte böter som BEA ådragit sig till följd av BEA:s straffrättsliga ansvar.

4.2. BEA ska inte vara skyldigt att fullgöra någon avtalsförpliktelse och ska ha rätt att säga upp detta avtal, och eventuella andra avtal med leverantören, omedelbart och utan ansvar för eventuella skador eller kostnader av något slag, om det efter eget gottfinnande rimligen anser att en sådan avtalsprestation helt eller delvis skulle strida mot punkt 1–3 i detta avtal.

för mer information Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer