airporthospitalsindustrylogisticsretaili-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitArtboardfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

Vi har upptäckt att du kommer från en annan region. Välj ett av följande alternative:

Välj önskad marknad och språk

Go
Eller

Villkor för eftermarknadstjänster

Dessa allmänna villkor gäller för reparation av produkter som B.E.A. SA (benämns hädanefter B.E.A.) har sålts till kunden. Allt upphävande med avseende på de allmänna villkoren för eftermarknadstjänster måste omfattas av separata skriftliga avtalsvillkor som ingås och undertecknas av parterna och som var och en av parterna måste behålla en kopia av. De allmänna villkoren för eftermarknadstjänster, de särskilda villkoren och villkoren för fakturering utgör avtalet om eftermarknadstjänster mellan B.E.A. och kunden. Om det föreligger en motsägelse mellan de allmänna villkoren och de särskilda villkoren ska de särskilda villkoren ha företräde. Alla regler för eftermarknadstjänster har fastställts av B.E.A.:s försäljningsavdelning på följande adress :

B.E.A.
Allée des Noisetiers 5
B-4031 ANGLEUR

Tel. : +32 4 361 65 65
Fax. : +32 4 361 28 58

 

DOKUMENT ATT HÄMTA : Prislista Kundservice

ARTIKEL 1: Allmänna garantivillkor

I. Föremålet för denna garanti är reparation, inom ramen för de allmänna och särskilda villkoren, av produkter som har sålts av B.E.A. De allmänna garantivillkoren täcker dessutom arbeten på icke defekta produkter som returneras för: renovering, programuppdatering och/eller rekonditionering.

II. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.III måste samtliga av följande villkor uppfyllas när paketet1 tas emot av avdelningen After-Sales Service:

A. Paketen måste skickas till After-Sales Service på följande adress:

B.E.A.
Allée des Noisetiers 12
B-4031 ANGLEUR

B. Paketen måste vara i ett skick som gör det möjligt att hantera dem.

C. Förpackningen måste säkerställa effektivt skydd mot eventuella externa faktorer.

D. Leveransen måste åtföljas av en följesedel som innehåller följande uppgifter:

 • kundens namn;
 • datum då kunden skickade leveransen;
 • kundens referens;
 • totalt antal paket;
 • leveransens totala vikt;
 • antal returnerade produkter.

E. Produkterna måste förpackas i enlighet med grundläggande regler för renlighet.

F. Produkterna måste returneras i sina respektive kåpor.

B.E.A. förbehåller sig rätten att vägra att ta emot paket som inte uppfyller dessa villkor.

III. Denna garanti gäller inte i de fall då anledningen till att produkten inte fungerar kan spåras tillbaka till ett misstag, vårdslöshet eller olämplig användning från kundens och/eller tredje parters sida. Garantin gäller inte för någon skada som inte orsakats under tillverkningsprocessen, t.ex.:

 • skada som uppstår som resultat av kundens elinstallation;
 • skada på grund av fel i kundens utrustning som B.E.A.-produkten har anslutits ;
 • skada som uppstår som resultat av olycksfall: brand, vattenskada, blixtnedslag, byggnadsras osv.

Garantin gäller inte för produkter som har renoverats, modifierats, reparerats eller nedmonterats av andra parter än B.E.A.:s servicepersonal.
Den nivå (eller grad) av åtkomst som kunden har rätt till definieras i bruksanvisningarna.

IV. Alla produkter som returneras till B.E.A. i enlighet med de villkor som framställs i artikel 1.II under garantiperioden så som den framställs i artikel 3.II eller 3.III ska, i enlighet med artikel 2, repareras kostnadsfritt av B.E.A.

V. Om B.E.A. anser att produkten är omöjlig att reparera kommer B.E.A. att erbjuda sig att byta ut produkten utan kostnad så länge produkten omfattas av garantin. I detta fall förbehåller B.E.A. sig rätten att byta ut produkten mot en identisk ny produkt eller, om detta inte är möjligt, mot en likvärdig produkt. Om produkten ej längre omfattas av garantin anses den vara nedgraderad.

ARTIKEL 2: Ingrepp som ska utföras av B.E.A.

I. Inom ramen för de allmänna garantivillkoren skall B.E.A. reparera, byta ut, anskaffa reservdelar till och utföra arbete hos B.E.A. på följande moduler:

 • huvudsensordelen (cell med ultrahög frekvens, DRO (dielectric resonator oscillator), den infraröda eller lasermodulen, motorerna);
 • kåpan (och monteringstillbehör);
 • (kretskorten),;
 • det optiska montaget (inklusive linser).

II. B.E.A. förbehåller sig rätten att uppdatera returnerade produkter som en del av proceduren för eftermarknadstjänster.

III. BEA förbehåller sig rätten att ersätta istället för att reparera returnerade produkter som en del av serviceproceduren efter försäljning. Om utbyte sker kommer ingen reparationsinformation om produktfelet att tillhandahållas.

ARTIKEL 3: Garantiperioder

I. Alla beräkningar för garantiperioderna baseras på B.E.A.:s expeditionsdatum2, After-Sales Service-avdelningens expeditionsdatum3 samt mottagningsdatum hos B.E.A.4. Garantiperioderna baseras på kalenderdagar.

II. Alla nya produkter som säljs av B.E.A., med undantag för produkter utan serienummer, har i allmänhet en garantiperiod på tre år räknat från leveransdatumet.

III. Varje reparation ger upphov till en specifik garanti på sex månader räknat från After-Sales Service-avdelningens expeditionsdatum

IV. Alla produkter som ej längre omfattas av garantin och returneras till B.E.A. kommer, om de inte är mer än fem år, att repareras i enlighet med upprättade prissättningsregler.

V. Utom i undantagsfall (järnväg, …) och/eller vid överenskommelser mellan B.E.A. och kunden kommer alla produkter som är mer än fem år att nedgraderas automatiskt när de returneras till B.E.A.

ARTIKEL 4: Fakturering

I. Reparationer av defekt utrustning, ingrepp på fungerande utrustning och nedgradering av produkter som är mer än fem år faktureras i enlighet med den officiella prislista som har funnits tillgänglig på B.E.A.:s webbplats sedan maj 2009.
B.E.A. förbehåller sig rätten att justera tarifferna för eftermarknadstjänster efter att i förväg informerat kunderna om detta via reguljär post eller e-post.

ARTIKEL 5: Betalning

I. Alla fakturor som inte ifrågasätts inom åtta arbetsdagar anses vara accepterade.

II. Samtliga av våra fakturor förfaller till betalning på det avtalade datumet. Alla försenade betalningar kommer att belastas med en räntesats som är 1 % högre än diskonteringsräntan, med början på det datum fakturan förfaller till betalning och utan behov av formellt meddelande därom.

III. För alla fakturor eller fakturerade artiklar som inte betalas inom tio arbetsdagar efter utskick av en formell påminnelse via rekommenderat brev ska B.E.A. få, som en ytterligare avgift, ett engångsbelopp på 10 % av det totala fakturabeloppet, utan att det påverkar räntan som anges ovan. (art. 5.II).

ARTIKEL 6: Tillämplig lag – jurisdiktion

I. Dessa allmänna/särskilda villkor för eftermarknadstjänster från B.E.A. regleras av lagarna i Belgien.

II. Alla eventuella tvister ska lösas exklusivt av domstolen i det administrativa distrikt som ansvarar för B.E.A.:s huvudkontor.

 

(Detta är en översättning till svenska. De allmänna villkorens ursprungliga franska text är bindande i alla avseenden. I händelse av avvikelser mellan olika språkversioner ska endast den franska texten gälla.)

 

1Paket: En valfri låda eller förpackning som ingår i en leverans.
2B.E.A.:s expeditionsdatum: det datum leveransen skickades från produktionscentret till speditören eller postkontoret.
3After-Sales Service-avdelningens expeditionsdatum: det datum leveransen skickades från After-Sales Service-avdelningen till speditören eller postkontoret.
4Mottagningsdatum hos B.E.A.: det datum B.E.A. tog emot leveransen från speditören eller postkontoret.

för mer information Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer