airporthospitalsindustrylogisticsretailArtboardi-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

Vi har upptäckt att du kommer från en annan region. Välj ett av följande alternative:

Välj önskad marknad och språk

Go
Eller

Allmänna villkor

 

Artikel 1: Innehåll, ingå avtal och tolkning av handelsvillkor

1.1. Föreliggande allmänna försäljnings- och leveransvillkor reglerar alla avtalsförpliktelser mellan BEA och köparen (avtal, leveranser, tjänster, erbjudanden osv.) under hela affärsförbindelsens löptid. I denna relation med BEA samtycker köparen till föreliggande allmänna villkoren genom sin beställning och frånsäger sig uttryckligen tillämpning av sina egna allmänna villkor, även om de upprättas efter de föreliggande allmänna villkoren. Alla undantag från dessa allmänna villkor måste fastställas genom uttrycklig skriftlig överenskommelse och undertecknas av BEA innan de kan bli giltiga. BEA:s allmänna villkor ska gälla även om BEA levererade produkterna till köparen utan förbehåll, med kännedom om oförenliga eller skiljaktiga allmänna villkor.

1.2. Muntliga överenskommelser eller överenskommelser på telefon kräver skriftlig bekräftelse från BEA innan de kan bli giltiga. Beställningar, avtal och åtaganden är endast bindande för BEA om de har bekräftats skriftligen av BEA.

1.3. Tolkningen av handelsklausuler ska utföras i enlighet med handelsbruk i Liège och med ”Incoterms” som upprättas av Internationella Handelskammaren (ICC), i deras nuvarande version.

 

Artikel 2: Erbjudanden och specifikationer

2.1. Alla erbjudanden som lämnas av BEA är avgiftsfria och utan åtaganden. De kommer endast att bli bindande efter att BEA har givit en uttrycklig skriftlig bekräftelse med indikation om giltighetsperiod.

2.2. Såvida inget annat uttryckligen framställs i det avtal parterna har kommit överens om ska alla uppgifter avseende vikt, mått, kapacitet, priser, effektivitet och alla andra uppgifter som ska ingå i kataloger, broschyrer, nyhetsbrev, annonser, prislistor och webbplatser betraktas som indikationer.

2.3. BEA förbehåller sig rätten att förändra produkterna när som helst och utan meddelande, dock utan att ändra produktens specifikationer. BEA förbehåller sig även rätten att förändra produkterna när som helst och utan meddelande om dessa förändringar är användbara eller nödvändiga med avseende på de gällande bestämmelser som är tillämpliga för produkterna.

 

Artikel 3: Priser

3.1. Alla priser som anges av BEA är prisindikationer och utan åtaganden. BEA förbehåller sig rätten att granska priserna innan beställningen accepteras.

3.2. Såvida inget annat anges skriftligen anses alla priser vara fritt fabrik och de anges i EURO.

3.3. BEA:s priser inkluderar vare sig avgifter eller skatter. De senare ska betalas av köparen i enlighet med den lagstiftning som gäller vid faktureringstillfället.

3.4. Om inköpsavtalet upprättas i en utländsk valuta kommer en prisgranskningsklausul att tillämpas, varvid BEA förbehåller sig rätten att granska priserna på basis av pro rata av den officiella växelkursen mellan EURO och den utländska valutan vid leveranstillfället.

3.5. Varje specialförpackning köparen begär kommer att debiteras köparen.

 

Artikel 4: Betalningsprocedurer

4.1. Fakturor som utfärdas av BEA förfaller till betalning när de tas emot på BEA:s huvudkontor, såvida inget annat framställs på fakturan.

Lagstadgad moms när fakturan utfärdas ska betalas av köparen.

4.2. Betalningar ska göras i EURO och via överföring till bankkontot (IBAN: BE18 3400 2949 0765, BIC: BBRUBEBB).

4.3. BEA har ingen skyldighet att acceptera checkar eller bankväxlar. Om BEA i undantagsfall accepterar bankväxlar eller (bekräftade) checkar sker detta under förutsättning att BEA krediteras hela beloppet.

4.4. Avbetalningar som görs av kunden ska bokföras mot beställningens pris och utgör under inga omständigheter ett tillgodohavande vars återköp skulle ge parterna rätt att befria sig från avtalet.

4.5. Alla betalningar som görs till BEA:s representanter eller medarbetare sker endast till fullo och förutsatt föregående uttryckligt samtycke från BEA.

4.6. Alla anspråk med avseende på en faktura måste framföras via rekommenderat brev inom åtta dagar efter mottagandet av fakturan. Efter denna tid kommer inget anspråk att godtas, varvid fakturan anses vara accepterad av köparen. Ett anspråk eller åberopande av en garanti påverkar inte köparens förpliktelse att betala övriga fakturor som förfaller till betalning när anspråket framförs och ger inte köparen rätt att stoppa någon som helst betalning till BEA eller stoppa uppfyllandet av någon som helst förpliktelse gentemot BEA.

4.7. All ersättning eller köparens kvarhållande av betalning är endast tillåtet om köparens anspråk är obestritt eller fastställt på rättslig väg genom ett beslut som har erhållit ett slutligt besluts laga kraft.

 

Artikel 5: Utebliven betalning, rätt till uppsägning och annullering av en beställning

5.1. Om köparen bryter mot en av sina skyldigheter har BEA rätt att säga upp avtalet via rekommenderat brev, utan föregående eller formellt meddelande därom. I ett sådant fall har BEA att behålla gjorda avbetalningar i syfte att täcka möjlig förlust vid återförsäljning.

5.2. I händelse av utebliven betalning på förfallodagen ska köparen automatisk och utan föregående meddelande därom betala ränta på förfallna betalningar, med en räntesats på 12 % per år. En sådan utebliven betalning på förfallodagen ger, under samma förhållanden, också upphov till betalning av skadeståndsbelopp på 15 % av den obetalda fakturans belopp, med ett lägsta belopp på 100,00 EUR. BEA har också rätt att, utan något föregående meddelande och endast med hänsyn tagen till den uteblivna betalningen, stoppa uppfyllandet BEA kan ha gentemot köparen som lämnar fakturan obetald.

Utebliven betalning av en faktura på förfallodagen leder dessutom till att alla belopp köparen är skyldig BAE omedelbart förfaller till betalning, även om sådana belopp ännu inte hade förfallit till betalning.

5.3. I händelse av utebliven betalning, utebliven inkassering av bankväxlar eller (bekräftade) checkar, stoppad betalning eller otillräcklig betalningsförmåga har BEA rätt att kräva omedelbar betalning eller upprättande av en säkerhet avseende alla genomförda leveranser och kräva förskottsbetalning före framtida leveranser.

5.4. Om inget annat avtalas i BEA:s beställningsbekräftelse kommer, i händelse av att köparen annullerar en beställning, ett skadeståndsbelopp på 25 % av det avtalade priset att förfalla till betalning.

De skadeståndsbelopp som förutses i artikel 5.4 påverkar inte BEA:s rätt att kräva ytterligare skadestånd från köparen om den skada BEA drabbas av överstiger nämnda skadeståndsbelopp.

 

Artikel 6: Leverans

6.1. Delleveranser är tillåtna. I enlighet med specifikationerna och/eller beställningens omfattning förbehåller BEA sig rätten att genomföra delleveranser i takt med att produkter blir tillgängliga.

6.2. Om köparen inte accepterar leverans vid det tillfälle som har avtalets mellan parterna måste köparen ändå betala för produkten. Lagerhållning av produkten sker för köparens räkning och på köparens risk.

6.3. Om inget annat framställs skriftligen äger överlåtelsen av risk, stöld eller annan skada på produkten rum vid den tidpunkt då produkterna lämnar BEA:s fastighet eller något annat förvaringsutrymme som tillhör BEA i syfte att transporteras till köparen eller köparens speditör. Om inget annat framställs skriftligen ska köparen betala fraktkostnader, tullavgifter och försäkringspremier.

6.4. Produkterna transporteras för köparens räkning och på köparens risk. BEA förbehåller sig rätten att välja transportväg, förpackning och andra säkerhetsprocedurer för transporten. Om inget annat framställs skriftligen förhandlas transportavtalen och transportförsäkringsavtalen av BEA.

6.5. Alla produkter säljs fritt fabrik.

6.6. I händelse av försäljning för export har köparen ansvaret för att skaffa importlicenser och utbyteslicenser.

6.7. Levererade produkter får under inga omständigheter returneras till BEA utan föregående skriftligt medgivande från BEA.

6.8. Leveransperioderna är alltid uppskattade. Leveransperioden påbörjas på den dag då beställningsbekräftelsen skickas och efterlevs om produkten har lämnat BEA:s lokaler vid leveransperiodens slut. Eventuell försening av produktleveransen kommer, oavsett orsak, inte att medföra någon rätt för köparen att begära skadestånd eller skadeersättning eller annullering av beställningen eller det avtal som har tecknats mellan parterna.

6.9. Om ett force majeure-tillstånd uppstår har BEA rätt att antingen göra en rimlig förlängning av leveransperioden – även i händelse av sen leverans – eller stoppa utförandet av den avtalsmässiga relationen med köparen medan force majeure-tillståndet varar eller att säga upp hela eller delar av den avtalsmässiga relationen när som helst med omedelbar verkan, utan betalning av skadestånd från BEA till köparen..

Som force majeure-händelser räknas: krig, revolter, strejker, lockout, smittsamma sjukdomar, naturkatastrofer, översvämningar, bränder, olyckor vid försöksarbeten, oförutsägbara störningar i tillverkningsförhållanden, administrativa åtgärder, problem med elförsörjning, förseningar av leveranser av råmaterial eller komponenter osv.

6.10. Om köparens ekonomiska ställning förändras på något som helst sätt förbehåller BEA sig rätten att begära säkerheter och att stoppa leveransen av beställningen i väntan på att sådana säkerheter upprättas.

6.11. I händelse av utmätning, konkurs eller andra samlade procedurer som rättslig omorganisation, ackordsuppgörelser med fordringsägare eller liknande procedurer har BEA rätt att stoppa utförandet av sina skyldigheter eller att säga upp avtalet och att kräva ett skadeståndsbelopp på 40 % av det avtalade priset.

De skadeståndsbelopp som framställs i artikel 6.11 påverkar inte BEA:s rätt att kräva ytterligare skadestånd från köparen om den skada BEA drabbas av överstiger nämnda skadeståndsbelopp.

BEA kan kräva att köparen returnerar de obetalda produkterna på köparens bekostnad och risk.

 

Artikel 7: Förbehåll för äganderätt

7.1. BEA förbehåller sig äganderätten till de levererade produkterna tills fullständig betalning har erlagts för alla befintliga krav gentemot köparen som uppstår genom affärsrelationen (fakturor, räntor, omkostnader osv.). Om beloppet för samtliga av BEA:s säkerheter överstiger summan av alla krav med mer än 20 % upphäver BEA, på köparens begäran, den motsvarande delen av dessa säkerheter.

7.2. Under den period då äganderätten förbehålls har köparen ej rätt att avyttra, belåna eller överlåta (inte ens som säkerhet) produkten. Återförsäljning av produkten är endast tillåten om en sådan återförsäljning sker som en del av köparens normala verksamhet eller om köparen får omedelbar och fullständig betalning från sin avtalspartner eller säljer produkten med förbehåll för giltig äganderätt.

7.3. Trots detta gäller, i händelse av att köparen avyttrar den levererade produkten, att köparen från det tillfället och framåt överlåter alla rättigheter som uppstår som resultat av detta avyttrande (inklusive moms) till BEA som accepterar överlåtelsen.

Av giltiga skäl, i synnerhet vid köparens uteblivna betalning, måste köparen på begäran från BEA informera sin avtalspartner om överlåtelsen och överlåta all information och alla dokument till BEA som krävs för att BEA ska kunna hävda alla sina rättigheter.

7.4. Köparens förändring eller behandling av en levererad produkt görs å BEA:s vägnar. Om produkten förändras med andra delar som inte tillhör BEA erhåller BEA oskiftad (gemensam) äganderätt till den nya delen på basis av pro rata av den levererade produktens värde med hänsyn till övriga förändrade delar vid tidpunkten för förändringen. Artikel 7.1 gäller för den nya på detta sätt förändrade delen.

7.5. Om den levererade produkten kombineras eller blandas på ett oskiljbart sätt med andra delar som inte tillhör BEA erhåller BEA oskiftad (gemensam) äganderätt till den nya delen på basis av pro rata av den levererade produktens värde med hänsyn till övriga kombinerade eller blandade delar vid tidpunkten för kombinationen eller blandningen. Om köparens nya vara måste betraktas som huvudsaklig vara efter kombinationen eller blandningen överlåter köparen från den dagen sin del av den oskiftade (gemensamma) äganderätten till BEA som accepterar överlåtelsen. Köparen behåller innehavet av den oskiftade (gemensamma) äganderätten å BEA:s vägnar.

7.6. Köparen måste informera BEA omedelbart om tredje parters möjliga beslag, utmätningar eller andra avyttrande eller ingripande handlingar avseende produkten.

7.7. I händelse av köparens försumlighet, i synnerhet i händelse av försenad betalning, har BEA rätt att säga upp avtalet och att återta produkten efter att köparen har fått en rimlig tidsfrist och den har löpt ut utan att köparen erlagt någon betalning. Inget undantag görs från de rättsliga bestämmelserna avseende det lönlösa i fastställandet av en tidsgräns. Köparen är skyldig att returnera produkten.

 

Artikel 8: Garanti och ansvar för defekter

8.1. BEA beviljar endast garantier via ett uttryckligt skriftligt avtal.

8.2. Om inget annat avtalas skriftligen garanteras det material som levereras av BEA under tre år (med undantag för laserenheter som garanteras under två år) mot alla dolda fel på grund av ett tillverkningsfel eller defekt i materialet. Denna tidsgräns inleds när produkterna skickas till kunden.

8.3. Garantivillkoren definieras i dokumentet ”Allmänna villkor för eftermarknadstjänster (service +)”. Dokumentet är tillgängligt på begäran via webbplatsen http://eu.beasensors.com

.
8.4. Alla anspråk avseende defekter på den levererade produkten måste meddelas omedelbart via rekommenderat brev till BEA och utesluts om BEA inte har fått meddelandet inom åtta dagar efter mottagandet av leveransen. Om detta sker kommer leveransen att betraktas som definitivt mottagen och accepterad av köparen. Sådana defekter som inte kan upptäckas inom denna tidsperiod utan endast efter efterföljande verifiering av produkten måste meddelas omedelbart via rekommenderat brev till BEA, inom åtta dagar efter upptäckten. Inga senare anspråk kommer att accepteras och leveransen kommer att betraktas som godkänd av köparen.

8.5. I händelse av defekter som vederbörligen accepteras av BEA kommer BEA att efter eget gottfinnande åtgärda defekten inom rimlig tid, antingen genom reparation eller genom att leverera en icke defekt produkt. Köparen måste bevilja BEA möjlighet och nödvändig tid för att åtgärda defekten. I händelse av uteblivet tillmötesgående eller om köparen har utfört förändringar eller reparationer befrias BEA från sitt ansvar.

8.6. Om reparation eller utbyte av den defekta produkten misslyckas eller inte genomförs inom rimlig tid kan köparen begära en minskning av försäljningspriset eller säga upp avtalet. Om köparen redan har använt produkten måste köparen betala en rimlig del av priset som fastställs av BEA.

8.7. Skador som uppstår genom normal användning av och normalt slitage på produkten, utebliven efterlevnad av de bruksanvisningar som tillhandahålls av BEA, köparens eller en tredje parts olämpliga användning eller försumlighet, i synnerhet olämplig förvaring av produkterna, anses inte vara defekter.

8.8. Köparens rättigheter avseende defekter på produkter åläggs tre månader efter att produkterna används och senast sex månader efter leveransen. Kroppsskador såväl som skador som orsakas av BEA:s bedrägeri eller grova vårdslöshet är undantagna från denna tidsgräns.

8.9. I händelse av ett rättsligt förfarande kommer BEA:s ansvarsskyldighet aldrig att överstiga den dubbla kostnaden för den produkt som omfattas av anspråket.

8.10. Alla rättigheter avseende defekter som köparen eventuellt har utöver de föreliggande allmänna villkoren är uteslutna.

 

Artikel 9: Ansvarsskyldighet

9.1. För skador som inte berör den levererade produkten har BEA endast ansvar:

– i händelse av bedrägeri eller grov vårdslöshet;
– för kroppsskador;
– i enlighet med lagstiftning avseende ansvarsskyldighet för defekta produkter (lag daterad den 25 februari 1991).

9.2. BEA har under inga omständigheter något ansvar gentemot köparen eller tredje parter för att betala ersättning för förlorad produktion, förlorad vinst, förlorad användning eller förlorad möjlighet att ingå ett avtal eller någon annan väsentlig indirekt eller följdskada som orsakas av den produkt som levererades av BEA.

9.3. Om BEA har ansvarsskyldighet på grund av bedrägeri eller grov vårdslöshet begränsas BEA:s ansvarsskyldighet till rimligt skadestånd som var förutsägbart när avtalet ingicks.

9.4. Om BEA säljer utrustning för export har den köpare som importerar produkten till sitt land ansvaret för att säkerställa att alla skyldigheter uppfylls, deklarationer görs och skatter betalas i samband med denna typ av utrustning. Icke uttömmande exempel är: WEEE, batterier, förpackning osv.

9.5. Eftersom BEA:s utrustning klassificeras som elektronisk utrustning och är avsedd att installeras av fackmän har sådana fackmän ansvaret för att kassera utrustningen efter att den har använts via lämpliga upparbetnings- och återvinningskanaler och i enlighet med de förordningar som gäller i landet i fråga. För länder inom EU måste detta exempelvis, men inte uteslutande, göras i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och de efterföljande nationella lagarna i landet i fråga.

9.6. Ovannämnda bestämmelser är även tillämpliga för BEA:s ombud eller utförande ombud.

Köparen måste efterleva alla bestämmelser som framställs i HALMA:s uppförandekod som kan hämtas från webbplatsen http://www.halma.com.

Denna kod är utformad för att leda oss och våra affärspartner i våra yrkesmässiga aktiviteter. Den visar hur vi ska styra aktiviteterna med avseende på etik, etiska regler och gällande lag. De kräver också att vi respekterar lagen och nationella och internationella förordningar, i synnerhet med avseende på bedrägeri och korruption, intressekonflikter, insiderhandel och visselblåsning.

Artikel 10: HALMA:s uppförandekod

10.1. Köparen måste efterleva alla bestämmelser som framställs i HALMA:s uppförandekod som kan hämtas från webbplatsen www.halma.com.
Denna kod är utformad för att leda oss och våra affärspartner i våra yrkesmässiga aktiviteter. Den visar hur vi ska styra aktiviteterna med avseende på etik, etiska regler och gällande lag. De kräver också att vi respekterar lagen och nationella och internationella förordningar, i synnerhet med avseende på bedrägeri och korruption, intressekonflikter, insiderhandel och visselblåsning.

 

Artikel 11: Efterlevnadsklausuler

Halmas efterlevnadsklausuler finns tillgängliga på dessa delar av webbplatsen:

Artikel 12: Plats för utförandet av skyldigheten, immateriella rättigheter, jurisdiktion, tillämplig lag samt övrigt

12.1. Den plats där skyldigheten ska utföras är BEA:s registrerade huvudkontor.

12.2. Alla utformningar, planer, erbjudanden, projekt, materialförteckningar och andra dokument som överförs till köparen förblir BEA:s egendom. De får under inga omständigheter kopieras fullständigt eller ens delvis och ej heller visas för eller överföras till tredje parter på något som helst sätt utan föregående skriftligt medgivande från BEA. Dessa dokument får endast användas för de ändamål som BEA överförde dem för. Överföringen av dessa dokument få under inga omständigheter tolkas som att köparen har beviljats någon som helst licens.

12.3. Om inget annat framställs i BEA:s beställningsbekräftelse ska belgisk lag gälla. Med avseende på gränsöverskridande affärer är FN-konventionen avseende avtal om internationella köp av varor tillämplig, förutsatt att de föreliggande allmänna villkoren inte avviker från den.

12.4. Alla tvister ska uteslutande framföras till domstolen i Liège eller, helt efter BEA:s gottfinnande, till domstolen i köparens jurisdiktion beroende på var avtalet ingicks eller måste verkställas.

12.5. Om en bestämmelse i de föreliggande allmänna villkoren eller någon som helst bestämmelse i relation till ett avtal som ingås mellan BEA och köparen är eller blir ogiltig ska de övriga bestämmelserna förbli opåverkade och ha full verkan. Bestämmelse 11.5 är ej tillämplig om hävdandet av avtalsvillkoren utgör en oacceptabel oproportionerlig börda för en av parterna.

12.6. Enligt lagen om skydd för privatliv med avseende på behandling av personuppgifter (lag daterad den 8 december 1992) registrerar BEA köparens uppgifter och använder dem inom ramen för parternas samarbete.

12.7. De föreliggande allmänna villkoren träder i kraft den 1 december 2011. De upphäver och ersätter alla tidigare allmänna villkor från BEA.

 

(Detta är en översättning till svenska. De allmänna villkorens ursprungliga franska text är bindande i alla avseenden. I händelse av avvikelser mellan olika språkversioner ska endast den franska texten gälla.)

 

för mer information Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer