i-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitairporthospitalsindustrylogisticsretailArtboardempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

We hebben gedetecteerd dat u uit een andere regio komt. Kies één van de volgende opties:

Selecteer de gewenste markt en taal

Go
Of

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1: Inhoud, sluiting van de overeenkomst en interpretatie van de handelstermen

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen alle contractuele verplichtingen tussen BEA en koper (zoals akkoorden, leveringen, diensten en offertes) voor de gehele duur van de zakelijke relatie. In zijn relatie met BEA aanvaardt koper deze algemene voorwaarden bij zijn order en hij ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van eigen algemene voorwaarden, zelfs als ze later zijn opgesteld dan deze algemene voorwaarden. Elke uitzondering op de algemene voorwaarden moet, om geldig te zijn, van tevoren uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen en door BEA zijn ondertekend. De algemene voorwaarden van BEA zijn zelfs van toepassing indien BEA de goederen zonder voorbehoud aan koper heeft geleverd met kennis van tegengestelde of andere algemene voorwaarden.

1.2. Telefonische en mondelinge akkoorden zijn pas na een schriftelijke bevestiging van BEA geldig. BEA is uitsluitend gebonden aan orders, overeenkomsten en verbintenissen die BEA schriftelijk heeft bevestigd.

1.3. De interpretatie van de handelsclausules vindt plaats volgens de handelsgebruiken in Luik en de huidige versie van de “Incoterms” van de Internationale Kamer van Koophandel.

 

 

Artikel 2: Offertes en specificaties

2.1. Alle offertes van BEA zijn kosteloos en zonder verplichting. Ze worden pas definitief na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van BEA met vermelding van een geldigheidstermijn.

2.2. Het gewicht, de afmeting, de capaciteit, de prijs, rendement en alle andere gegevens in de catalogi, prospectussen, mailings, advertenties, prijslijsten en websites geven een indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is, in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

2.3. BEA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder bekendmaking vooraf wijzigingen aan producten aan te brengen zonder daarvoor de specificaties van het product te veranderen. BEA behoudt zich eveneens het recht voor om op elk moment wijzigingen aan de producten aan te brengen als deze wijzigingen gezien de van toepassing zijnde productnormen nuttig of noodzakelijk zijn.

 

 

Artikel 3: Prijs

3.1. Alle prijzen van BEA zijn indicatief en zonder verplichting. BEA behoudt zich het recht voor om de prijzen vóór aanvaarding van de order te wijzigen.

3.2. Alle prijzen van BEA zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, “ex-works/af fabriek” en in euro.

3.3. De prijzen van BEA zijn exclusief rechten en belastingen. Deze komen overeenkomstig de op het moment van facturering van toepassing zijnde wetgeving voor rekening van koper.

3.4. Als de koopovereenkomst opgesteld is in buitenlandse valuta, is er een prijsherzieningsclausule van toepassing en behoudt BEA zich het recht voor om op het moment van levering de prijzen te wijzigen in verhouding tot de wijziging van de officiële koers tussen de euro en de munteenheid van de offerte.

3.5. Elke door koper vereiste speciale verpakking wordt aan hem in rekening gebracht.

 

 

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten

4.1. De door BEA uitgegeven facturen dienen direct na ontvangst ervan aan de maatschappelijke zetel van BEA te worden voldaan, tenzij op de factuur anders is aangegeven.
De belasting op de toegevoegde waarde die tijdens het opstellen van de factuur wettelijk verschuldigd is, komt voor rekening van koper.

4.2. De betalingen dienen in euro en per bankoverschrijving te worden voldaan (IBAN: BE18 3400 2949 0765, BIC: BBRUBEBB).

4.3. BEA is niet verplicht om cheques of wisselbrieven te aanvaarden. Als BEA bij hoge uitzondering wisselbrieven of (gecertificeerde) bankcheques aanvaardt, dan vindt deze aanvaarding plaats onder voorbehoud dat het totaalbedrag aan BEA wordt voldaan.

4.4. De door koper overgemaakte voorschotten dienen op de orderprijs in mindering te worden gebracht en vormen in geen enkel geval een borgsom die, indien ervan wordt afgezien, een verbreking van de overeenkomst kan rechtvaardigen.

4.5. Elke aan een vertegenwoordiger of ondergeschikte van BEA voldane betaling is enkel bevrijdend na van tevoren gegeven uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEA.

4.6. Elk geschil over een factuur dient binnen acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te worden bekendgemaakt. Na deze datum wordt geen enkele vordering meer aanvaard en wordt de factuur geacht door koper te zijn aanvaard. Een vordering over of een beroep op de garantie zijn niet van invloed op de verplichting van koper om de andere op het moment van de vordering openstaande facturen te voldoen en geven hem niet het recht om welke betaling dan ook aan BEA of een andere verplichting jegens haar op te schorten.

4.7. Een vergoeding of inhouding van de betalingen van de kant van koper is enkel toegestaan indien de vordering van koper onbetwist of gerechtelijk vastgesteld is bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing.

 

 

Artikel 5: Niet-betaling, recht op ontbinding en annulering van een order

5.1. Indien koper niet aan één van zijn verplichtingen voldoet, heeft BEA het recht om zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden. In dat geval heeft BEA het recht om de voorschotten te behouden om de eventuele verliezen bij de doorverkoop te dekken.

5.2. Het niet hebben voldaan van de betalingen op de vervaldatum van de factuur leidt van rechtswege en zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling is vereist tot de opeisbaarheid van vertragingsrente met een percentage van 12% per jaar. Het niet voldoen van de betalingen op de vervaldatum leidt, onder dezelfde voorwaarden als de opeisbaarheid van de rente, tot de betaling van een forfaitaire vergoeding die 15% van het bedrag van de onbetaalde factuur bedraagt met een minimum van 100,00 euro. BEA heeft eveneens het recht om bij de enkele vaststelling van niet-betaling en zonder ingebrekestelling de nakoming van alle verplichtingen op te schorten die zij mogelijk jegens koper heeft indien hij in gebreke blijft bij het voldoen van een factuur.
Het niet voldoen van de betaling op de vervaldatum van de factuur impliceert bovendien de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere door koper aan BEA verschuldigde bedragen en zelfs van de nog niet vervallen bedragen.

5.3. In geval van niet-betaling, niet-incassering van de wisselbrieven en/of (gecertificeerde) bankcheques, uitstel van betalingen of onvoldoende solvabiliteit heeft BEA het recht om onmiddellijke betaling of de vestiging van een zekerheid te eisen voor alle gedane leveringen en om een vooruitbetaling van toekomstige leveringen te eisen.

5.4. Indien koper een bestelling annuleert, is hij 25% van de overeengekomen verschuldigde prijs als forfaitaire vergoeding verschuldigd, tenzij in de orderbevestiging van BEA anders is overeengekomen.
Deze vergoeding heeft geen enkele invloed op het recht van BEA om van de koper aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door BEA geleden schade hoger is dan de voormelde forfaitaire vergoeding.

 

 

 

Artikel 6: Levering

6.1. Deelleveringen zijn toegestaan. Afhankelijk van de specificiteit en/of de omvang van de order behoudt BEA zich het recht voor om de deelleveringen volgens beschikbaarheid te verrichten.

6.2. Indien koper geen levering ontvangt op het tussen partijen overeengekomen moment, blijft koper verplicht om de goederen te voldoen. De opslag van de goederen vindt plaats voor rekening en risico van koper.

6.3. De overdracht van het risico op verlies, diefstal of elke andere beschadiging van de goederen aan koper vindt plaats op het moment dat de goederen het magazijn of elke andere opslagruimte van BEA verlaten om naar koper of diens vervoerder te worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen de portokosten, de in- en uitklaringskosten en verzekeringskosten voor rekening van koper.

6.4. De goederen worden voor rekening en risico van koper vervoerd. BEA behoudt zich het recht voor om het traject, de verpakking en andere veiligheidsmaatregelen voor het vervoer te kiezen. Tenzij anders is overeengekomen, worden de overeenkomsten voor vervoer en transportverzekering door BEA opgesteld.

6.5. Alle goederen worden “ex-works/af fabriek” verkocht.

6.6. In geval van verkoop voor de uitvoer is koper verantwoordelijk voor de verkrijging van invoervergunningen en deviezenvergunningen.

6.7. De geleverde goederen kunnen in geen geval zonder voorafgaand schriftelijk akkoord naar BEA worden teruggezonden.

6.8. De leveringstermijnen zijn altijd bij benadering. De leveringstermijn begint op de dag van de verzending van de aanvaarding van de order en is nagekomen indien de goederen van BEA uiterlijk bij het einde van de leveringstermijn het magazijn hebben verlaten. Een vertraging van de levering van de goederen om welke reden dan ook geeft koper niet het recht om een vergoeding of schadevergoeding te eisen noch om de order te annuleren of een tussen partijen gesloten overeenkomst teniet te doen.

6.9. In geval van overmacht heeft BEA hetzij het recht om de leveringstermijn naar redelijkheid te verlengen – zelfs bij vertraging bij de levering – of om de nakoming van de contractuele verbintenis met koper op te schorten voor de duur van de overmacht, hetzij om deze contractuele verbintenis op elk moment met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BEA gehouden is om koper schadeloos te stellen.
Als gevallen van overmacht worden met name beschouwd: oorlogen, opstanden, stakingen, lock-outs, besmettelijke ziekten, natuurrampen, overstromingen, brand, bedrijfsongevallen, onvoorziene verstoringen van de fabricageomstandigheden, bestuurlijke maatregelen, problemen met de levering van elektriciteit, vertragingen bij de levering van grondstoffen of onderdelen e.d.

6.10. In geval van welke wijziging dan ook van de financiële situatie van koper behoudt BEA, in afwachting van de vestiging van betalingswaarborgen, zich het recht voor om waarborgen te eisen en de uitvoering van de bestelling op te schorten.

6.11. In geval van inbeslagneming, faillissement of elke andere collectieve procedure, zoals een gerechtelijke reorganisatie, concordaat of vergelijkbare procedures, heeft BEA het recht om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de overeengekomen prijs te vorderen.
De in artikel 6.11 bedoelde vergoeding heeft geen enkele invloed op het recht van BEA om van koper een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de reële door BEA geleden schade hoger is dan de voormelde forfaitaire vergoeding.
BEA kan van koper op diens kosten en risico de terugzending van de niet-betaalde goederen vorderen.

 

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1. BEA blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat alle bestaande schuldvorderingen jegens koper die uit de zakelijke relatie voortvloeien (zoals facturen, intresten en kosten) volledig zijn voldaan. Indien het bedrag van alle zekerheden van BEA het bedrag van alle schuldvorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zorgt BEA op verzoek van koper voor ontheffing van het overeenkomende deel van deze zekerheden.

7.2. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud is het koper niet toegestaan om over de goederen te beschikken, ze in onderpand te geven of ze over te dragen (zelfs niet bij wijze van waarborg). De doorverkoop van de goederen is uitsluitend toegestaan indien deze doorverkoop overeenkomt met de gebruikelijke gang van zaken bij koper en indien koper een onmiddellijke en gehele betaling ontvangt van diens contractant of de goederen onder een geldig eigendomsbehoud verkoopt.

7.3. Desalniettemin draagt koper, in geval van beschikking over de door koper geleverde goederen, alle uit deze beschikking voortvloeiende rechten (inclusief btw) over aan BEA die de overdracht aanvaardt.
Om geldige redenen, en vooral in geval van niet-betaling door koper, is koper gehouden om op verzoek van BEA de overdracht aan zijn contractant te melden en aan BEA de benodigde documenten te verstrekken om BEA in staat te stellen haar rechten te doen gelden.

7.4. De omvorming of bewerking van door koper geleverde goederen gebeurt voor rekening van BEA. Indien de goederen worden omgevormd met andere roerende zaken die niet aan BEA toebehoren, dan verkrijgt laatstgenoemde de ondeelbare (mede)eigendom van de nieuwe zaak naar rato van de waarde van de geleverde goederen in verhouding tot andere op het moment van omvorming ongevormde roerende zaken. Artikel 7.1. is opnieuw van toepassing op de aldus omgevormde zaak.

7.5. Indien de geleverde goederen op onafscheidelijke wijze worden gecombineerd of vermengd met andere roerende zaken die niet aan BEA toebehoren, dan verkrijgt laatstgenoemde de onverdeelde (mede)eigendom van de nieuwe zaak naar rato van de waarde van de geleverde goederen in verhouding tot andere op het moment van combineren of vermengen gecombineerde of vermengde roerende zaken. Indien de nieuwe zaak van de koper na de combinatie of vermenging beschouwd moet worden als de belangrijkste zaak, draagt koper vanaf heden het aandeel van de ongedeelde (mede)eigendom over aan BEA, die deze overdracht aanvaardt. Koper behoudt de eigendom of (mede)eigendom voor rekening van BEA.

7.6. Koper dient BEA onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele inbeslagnemingen, beslagleggingen of andere beschikkingsdaden/interventies van derden met betrekking tot de goederen.

7.7. In geval van een aan de koper te wijten nalatigheid, in het bijzonder in geval van te late betaling, heeft BEA het recht om de overeenkomst te ontbinden en de goederen, nadat de door koper redelijke vastgestelde termijn is verlopen zonder dat er een betaling is verricht, terug te nemen. Er wordt niet afgeweken van de wettelijke bepalingen over de nutteloosheid van het vastleggen van een termijn. Koper is gehouden om de goederen terug te geven.

 

 

 

Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid bij gebreken

8.1. BEA geeft uitsluitend garanties bij een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.

8.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt er een garantie van drie jaar op het door BEA geleverde materiaal voor elk verborgen gebrek dat voort is gekomen uit een fabricage- of materiaalfout. Deze termijn begint te lopen vanaf de verzenddatum van de goederen.

8.3. De algemene garantievoorwaarden zijn omschreven in het document “Conditions générales du service après-vente (service +)” (Algemene voorwaarden voor klantenservice (service +)). Dit document is op verzoek beschikbaar via de internetsite http://eu.beasensors.com

8.4. Klachten betreffende een gebrek aan de geleverde goederen dienen onmiddellijk per aangetekend schrijven aan BEA te worden gemeld en zijn uitgesloten indien BEA deze niet binnen acht dagen na ontvangst van de levering ontvangen heeft. Bij ontstentenis wordt de levering geacht definitief door koper te zijn ontvangen en aanvaard. Gebreken die niet binnen deze termijn maar enkel na een latere verificatie ontdekt kunnen worden, dienen onmiddellijk en uiterlijk acht dagen na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven aan BEA te worden gemeld. Later ingediende klachten zijn niet toegestaan en de levering wordt dan geacht door koper te zijn aanvaard.

8.5. In geval van gebreken die reglementair door BEA zijn aanvaard, verhelpt laatstgenoemde binnen een redelijke termijn naar eigen keuze de gebreken, hetzij door reparatie, hetzij door levering van een niet-defect goed. Koper dient BEA de mogelijkheid en de benodigde tijd te geven om deze gebreken te verhelpen. In geval van niet-naleving of indien er veranderingen of reparaties door koper zijn uitgevoerd, is BEA van haar aansprakelijkheid ontheven.

8.6. Indien de reparatie of vervanging van de defecte goederen niet gelukt is of niet binnen een redelijke termijn is uitgevoerd, kan koper een reductie van de koopprijs eisen of de overeenkomst ontbinden. Indien koper de goederen al gebruikt heeft, is hij verplicht een redelijk door BEA vastgesteld deel van de prijs te dragen.

8.7. De schade die voortvloeit uit normale slijtage van de goederen, het niet opvolgen van gebruiksadviezen van BEA, onjuist gebruik of verwaarlozing door koper of een derde, en in het bijzonder de onjuiste opslag van de goederen, wordt niet als gebreken beschouwd.

8.8. De rechten van koper in verband met de gebreken van de goederen gelden niet meer na 3 maanden na gebruik van de goederen en uiterlijk ook niet meer na 6 maanden na levering. Uitgesloten van deze beperking zijn lichamelijk letsel en schade die door bedrog of grove nalatigheid van BEA is veroorzaakt.

8.9. Bij geschillen kan de aansprakelijkheid van BEA nooit meer bedragen dan een tweevoud van de kosten van de goederen die voorwerp zijn van een vordering.

8.10. Alle rechten van koper betreffende de gebreken buiten deze algemene voorwaarden zijn uitgesloten.

 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Voor de schade die geen betrekking heeft op de geleverde goederen zelf is BEA uitsluitend aansprakelijk:

– in geval van bedrog of grove nalatigheid;
– voor lichamelijk letsel;
– volgens de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (wet van 25 februari 1991).

9.2. BEA is in geen enkel geval aansprakelijk jegens koper en derden voor schade door productieverlies, winstderving, gebruiksderving of het missen van een kans om een contract aan te gaan of elke andere indirecte schade of schade die voortvloeit uit een materiële schade die door BEA geleverde goederen ontstaan is.

9.3. Indien BEA aansprakelijk is wegens bedrog of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van BEA aan een redelijk maximum gebonden dat te voorzien is tijdens het sluiten van de overeenkomst.

9.4. In het geval van verkoop aan het buitenland door BEA, is het de verantwoordelijkheid van de koper die de materialen invoert om te voldoen aan de verplichtingen, aangifte te doen en eventuele belastingen behorende bij deze materialen te betalen. Voorbeelden (niet uitputtend) zijn: AEEA/Batterijen/Verpakkingsmateriaal enz.

9.5. Het elektronisch geclassificeerde materiaal van BEA dient geïnstalleerd te worden door professioneel personeel. Het is de verantwoordelijkheid van deze professionals om het materiaal na gebruik af te voeren via de geëigende kanalen voor verwerking en recycling, volgens de geldende regels van het betreffende land. Bijvoorbeeld (niet uitputtend): voor de landen van de Europese Unie, conform de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de uitvoering volgens de nationale  etgeving.

9.6. De bovenstaande bepalingen zijn eveneens geldig met betrekking tot agenten of uitvoeringshulpen van BEA.

 

 

Artikel 10: HALMA Gedragscode

De koper dient alle bepalingen uit de Gedragscode van de holding HALMA in acht te nemen. Deze is te downloaden op de website http://www.halma.com.

Deze Gedragscode is opgesteld om als uitgangspunt te dienen bij het uitvoeren van onze beroepswerkzaamheden en die van onze handelspartners.  De Gedragscode vormt een richtlijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden met inachtneming van het ethische aspect alsmede de deontologische en wettelijke regels, en verplicht tot het naleven van wetten en de nationale en internationale regelgeving, en dan met name die met betrekking tot fraude en corruptie, belangenconflicten, voorkennisdelicten en klokkenluiden.

 

 

Artikel 11: Nalevingsclausules

De nalevingsclausules van Halma zijn beschikbaar op deze secties van de website:

 

 

Artikel 12: Plaats van uitvoering van de dienstverlening, intellectuele rechten, jurisdictie, toepasselijk recht en diversen

12.1. De plaats van uitvoering van de dienstverlening is de maatschappelijke zetel van BEA.

12.2. Alle tekeningen, schema’s, offertes, projecten, materiaallijsten en alle andere aan koper overhandigde documenten blijven eigendom van BEA. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BEA mogen deze documenten in geen enkel geval geheel of zelfs gedeeltelijk worden verveelvoudigd, noch op welke wijze dan ook aan derden worden getoond of verstrekt. Deze documenten kunnen enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor BEA ze heeft overhandigd. De overhandiging van deze documenten mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een vergunning in welke zin dan ook die aan koper is gegeven.

12.3. Het Belgisch recht is van toepassing, tenzij in de orderbevestiging van BEA anders is vermeld. Betreffende grensoverschrijdende zaken is het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopcontracten voor goederen van toepassing voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet is afgeweken.

12.4. Elk geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Luik, of uitsluitend naar keuze van BEA, onder de bevoegde gerechten van koper, ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen of dient te worden uitgevoerd.

12.5. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of welke bepaling dan ook in het kader van een tussen BEA en koper gesloten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, is dit niet van invloed op de andere bepalingen of overeenkomsten, die van kracht blijven. Bepaling 11.5 is niet van toepassing indien de handhaving van deze termen van de overeenkomst een voor partijen onredelijke wijziging inhoudt.

12.6. BEA registreert de gegevens betreffende de koper en gebruikt ze in het kader van de samenwerking tussen partijen. Dit doet zij in overeenstemming met de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens (wet van 8 december 1992).

12.7. Deze algemene voorwaarden gaan in op 01.12.2011. Ze vernietigen en vervangen alle voorafgaande algemene voorwaarden van BEA.

 

 

 

(Nederlandse versie: in geval van verschil tussen de Duitse, Engelse, Nederlandse en Franse versie prevaleert de Franse versie)

 

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op

Abonneren op onze nieuwsbrief

Leer meer