i-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitairporthospitalsindustrylogisticsretailArtboardempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

We hebben gedetecteerd dat u uit een andere regio komt. Kies één van de volgende opties:

Selecteer de gewenste markt en taal

Go
Of

Distributieovereenkomst - Nalevingsclausules

Voor het doel van deze overeenkomst :

Geassocieerde personen betekent elke persoon die diensten uitvoert voor of namens een partij, inclusief maar niet beperkt tot dochterondernemingen, werknemers, agenten en aannemers;

Onder gesanctioneerde partijwordt verstaan een partij of partijen die voorkomt/voorkomen op een lijst van aangewezen of andere partijen waarvoor beperkingen gelden die in het kader van handelsbeperkingen worden gehandhaafd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geconsolideerde lijst van financiële sancties in het VK die wordt bijgehouden door het ministerie van economie en financiën (HM Treasury), de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor financiële EU-sancties gelden die wordt bijgehouden door de Europese Commissie, en de lijst van speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen die wordt bijgehouden door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control;

Handelsbeperkingen zijn alle toepasselijke exportcontroles, handels- of economische sancties, embargo’s of soortgelijke wetten, voorschriften, regels, vergunningen, verordeningen of vereisten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die van de VN, het VK, de VS en de EU.

1. handelsbeperkingen  

 1.1. De distributeur erkent en gaat ermee akkoord dat de levering van de apparatuur en/of de verlening van diensten aan de distributeur onderworpen kan zijn aan handelsbeperkingen. De distributeur is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de handelsbeperkingen en zal niets doen waardoor BEA daarmee in overtreding zal zijn. In het bijzonder gaat de distributeur ermee akkoord dat hij:

1.1.1. de apparatuur en/of diensten niet zal gebruiken, verkopen, doorverkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, distribueren, van de hand doen, bekendmaken of anderszins behandelen, direct of indirect, naar:

(i) elk land, gebied of bestemming waarmee BEA, als een kwestie van beleid, geen zaken doet, (inclusief maar zonder beperking tot Iran, Syrië, Soedan, Cuba, de Krim & Sebastopol en Noord-Korea, en elk ander gebied dat van tijd tot tijd onderworpen is aan uitgebreide handelsbeperkingen);
(ii) elk ander gebied van waaruit de levering van de goederen en/of diensten beperkt of verboden zou zijn krachtens handelsbeperkingen (op voorwaarde dat de Distributeur alle licenties en/of goedkeuringen verkrijgt die vereist zijn om dergelijke leveringen uit te voeren); of
(iii) een gesanctioneerde partij (of elke partij die eigendom is van of gecontroleerd wordt door een gesanctioneerde partij);

1.1.2. alle vereiste uitvoervergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zal verkrijgen en behouden en alle formaliteiten zal vervullen die vereist kunnen zijn uit hoofde van handelsbeperkingen om de apparatuur en/of diensten te gebruiken, te verkopen, door te verkopen, te exporteren, te herexporteren, te distribueren, van de hand te doen, bekend te maken of anderszins te behandelen;

1.1.3.voorafgaand aan de levering van apparatuur en/of diensten van BEA, inlichtingen inwint over het eindgebruik en de eindgebruiker en controles op sancties zal uitvo eren bij zijn afnemers en eventuele andere eindgebruikers (met inbegrip van hun aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden en hogere kaderleden), om ervoor te zorgen dat deze bepaling wordt nageleefd, en

1.1.4. de apparatuur en/of diensten van BEA niet geheel of gedeeltelijk zal gebruiken in verband met de ontwikkeling, productie, behandeling, bediening, onderhoud, opslag, opsporing, identificatie of verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of de ontwikkeling, productie, onderhoud of opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren, of voor militair eindgebruik in strijd met een toepasselijk embargo (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, embargo’s van de EU, het VK, de OVSE en/of de VN). Bovendien zal de distributeur de apparatuur en/of diensten niet aan een derde partij verkopen, doorverkopen, leveren, exporteren, herexporteren, overdragen, omleiden, distribueren of van de hand doen wanneer de distributeur weet of redenen heeft om te vermoeden dat de apparatuur en/of diensten bestemd zijn of kunnen zijn voor een van de in dit artikel 1.1.4 genoemde doeleinden.

1.2. Niets in deze clausule 1 verplicht een partij om op enigerlei wijze te handelen in strijd met blokkerings- of antiboycotwetten die jurisdictie hebben over de activiteiten van die partij, met inbegrip van (indien van toepassing) de antisanctiewet van de Volksrepubliek China.

2. naleving van wetten

2.1. De distributeur gaat ermee akkoord zich te houden aan:

2.1.1. alle lokale en nationale wetten in de gebieden waarin hij actief is;

2.1.2. alle toepasselijke wetten, voorschriften, codes en sancties met betrekking tot anti-omkoping en anti-corruptie, en in het bijzonder zal de distributeur niet:

a ) aanbieden, betalen, beloven te betalen of toestemming geven voor het geven van geld of een financieel of ander voordeel aan wie dan ook:

i) met het doel die persoon (of een andere persoon) ertoe aan te zetten of te belonen om hun rol of functie op ongepaste wijze uit te oefenen;

ii) met het doel een overheidsfunctionaris te beïnvloeden in verband met een beslissing, handeling of andere uitvoering (ook het nalaten daarvan) van zijn officiële rol of functie, met het doel zaken of een zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden; of

iii) dat anderszins ten doel heeft op ongepaste wijze zaken of een zakelijk voordeel van welke aard dan ook te verkrijgen of te behouden;

b) verzoeken om, instemmen met de ontvangst van of aanvaarden van geld of een financieel of ander voordeel als tegenprestatie of als beloning voor het ongepast vervullen van zijn rol of functie; of

c) zich bezighouden met enige andere activiteiten, praktijken of gedragingen die een overtreding zouden vormen onder enige andere toepasselijke anticorruptie- of anti-omkopingswetgeving, of die BEA in overtreding zou brengen met dergelijke wetgeving;

2.1.3. alle toepasselijke belastingwetten en zal zich in het bijzonder niet schuldig maken aan een strafbaar feit van benadeling van de schatkist of een strafbaar feit bestaande uit het ontduiken van belasting, dan wel het vergemakkelijken van belastingontduiking door een andere persoon;

2.1.4. alle toepasselijke wetten tegen slavernij en mensenhandel, met inbegrip van de Britse wet tegen moderne slavernij (Modern Slavery Act 2015), of activiteiten, praktijken of gedragingen die een misdrijf zouden vormen in de zin van artikel 1, 2 of 4 van diezelfde wet; en

2.1.5. de gedragscode van de Halma plc-groep, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd, die op de website van Halma kan worden gevonden (www.halma.com).

3. Procedures en controles

3.1. De distributeur bevestigt dat hij te allen tijde tijdens de looptijd van deze overeenkomst:

3.1.1. een doeltreffend beleid en doeltreffende procedures heeft ingesteld om de naleving van deze overeenkomst (en met name van de hierboven in de clausules 2.1.2 en 2.1.3 genoemde wetgeving) te waarborgen;

3.1.2. ervoor zal zorgen dat zijn geassocieerde personen met betrekking tot deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten met BEA op de hoogte zijn van en zich houden aan de bepalingen van artikel 1-3 van deze overeenkomst;

3.1.3. een volledige en nauwkeurige administratie zal bijhouden van alle transacties en betalingen met betrekking tot deze overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de distributeur en BEA en, op redelijk verzoek, details openbaar zal maken van die transacties en betalingen aan BEA;

3.1.4. op redelijk verzoek schriftelijk aan BEA zal bevestigen dat hij heeft voldaan aan de vereisten van deze clausule (en, indien daarom wordt verzocht, BEA toestaan deze naleving te verifiëren door middel van een audit van hun administratie); en

3.1.5. BEA onmiddellijk op de hoogte zal brengen als hij een schending van deze clausule door hemzelf of een van zijn geassocieerde personen vermoedt of ontdekt en gedetailleerde informatie over de schending zal verstrekken.

4. Aansprakelijkheid en beëindiging

4.1. Naast alle andere rechtsmiddelen die BEA ter beschikking staan, zal de distributeur BEA en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen en personeel schadeloosstellen, gevrijwaard houden en vrijwaren (op basis van volledige schadeloosstelling) tegen alle directe of indirecte aansprakelijkheden, claims, eisen, schade, verliezen of uitgaven (met inbegrip van juridische en andere professionele adviseurshonoraria en verschotten), rente en boetes geleden of opgelopen als gevolg van een schending van de verplichtingen van de distributeur zoals vermeld in artikel 1-3 van deze overeenkomst. Deze vrijwaring is niet van toepassing op boetes die aan BEA worden opgelegd als gevolg van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van BEA.

4.2. BEA is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting en heeft het recht om deze overeenkomst en enige andere overeenkomst met de distributeur met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enigerlei schadevergoeding of kosten, indien zij naar eigen goeddunken redelijkerwijs van mening is dat een dergelijke volledige of gedeeltelijke nakoming in strijd zou zijn met de artikelen 1-3 van deze overeenkomst.

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op

Abonneren op onze nieuwsbrief

Leer meer