i-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitArtboardairporthospitalsindustrylogisticsretailfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

We hebben gedetecteerd dat u uit een andere regio komt. Kies één van de volgende opties:

Selecteer de gewenste markt en taal

Go
Of

Nalevingsclausules – algemene verkoopvoorwaarden

Geassocieerde personen betekent elke persoon die diensten uitvoert voor of namens een partij, inclusief maar niet beperkt tot dochterondernemingen, werknemers, agenten, distributeurs en aannemers;

Onder gesanctioneerde partij wordt verstaan een partij of partijen die voorkomt/voorkomen op een lijst van aangewezen of andere partijen waarvoor beperkingen gelden die in het kader van handelsbeperkingen worden gehandhaafd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geconsolideerde lijst van financiële sancties in het VK die wordt bijgehouden door het ministerie van economie en financiën (HM Treasury), de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor financiële EU-sancties gelden die wordt bijgehouden door de Europese Commissie, en de lijst van speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen die wordt bijgehouden door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control;

Handelsbeperkingen zijn alle toepasselijke exportcontroles, handels- of economische sancties, embargo’s of soortgelijke wetten, voorschriften, regels, vergunningen, verordeningen of vereisten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die van de VN, het VK, de VS en de EU.

1. Handelsbeperkingen

1.1. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de levering van de Goederen en/of Diensten onderworpen kan zijn aan handelsbeperkingen.

1.2. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om screenings en achtergrondcontroles uit te voeren ten aanzien van de Klant voorafgaand aan de levering van de Goederen en/of Diensten en op elk moment tijdens de uitvoering van het Contract. De Klant zal alle assistentie verlenen aan het Bedrijf die het Bedrijf redelijkerwijs nodig heeft met betrekking tot dergelijke controles.

1.3. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de handelsbeperkingen en zal niets doen waardoor het Bedrijf in overtreding zal zijn. In het bijzonder garandeert en verklaart de Klant dat hij:

a) niet in het bezit is van, en niet wordt beheerd of bestuurd door, een gesanctioneerde partij;

b) de Goederen en/of Diensten niet zal gebruiken, verkopen, doorverkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, distribueren, van de hand doen, bekendmaken of anderszins behandelen, direct of indirect, naar:

(i) elk land, gebied of bestemming waarmee het Bedrijf, als een kwestie van beleid, geen zaken doet, (inclusief maar zonder beperking tot Iran, Syrië, Soedan, Cuba, de Krim & Sebastopol en Noord-Korea, en elk ander gebied dat van tijd tot tijd onderworpen is aan uitgebreide handelsbeperkingen);

(ii) elk ander gebied van waaruit de levering van de goederen en/of diensten beperkt of verboden zou zijn krachtens handelsbeperkingen (op voorwaarde dat de Klant alle licenties en/of goedkeuringen verkrijgt die vereist zijn om dergelijke leveringen uit te voeren); of

(iii) een gesanctioneerde partij (of elke partij die eigendom is van of gecontroleerd wordt door een gesanctioneerde partij); en

c) alle vereiste uitvoervergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zal verkrijgen en behouden en alle formaliteiten zal vervullen die vereist kunnen zijn uit hoofde van handelsbeperkingen om de Goederen en/of Diensten te gebruiken, te verkopen, door te verkopen, te exporteren, te herexporteren, te distribueren, van de hand te doen, bekend te maken of anderszins te behandelen;

d) de Goederen en/of Diensten niet geheel of gedeeltelijk zal gebruiken in verband met de ontwikkeling, productie, behandeling, bediening, onderhoud, opslag, opsporing, identificatie of verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of de ontwikkeling, productie, onderhoud of opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren, of voor militair eindgebruik in strijd met een toepasselijk embargo (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, embargo’s van de EU, het VK, de OVSE en/of de VN). Bovendien zal de Klant de Goederen en/of Diensten niet aan een derde partij verkopen, doorverkopen, leveren, herexporteren, opnieuw exporteren, overdragen, omleiden, distribueren of van de hand doen wanneer de Klant weet of redenen heeft om te vermoeden dat de Goederen en/of Diensten bestemd zijn of kunnen zijn voor een van de in deze Voorwaarden genoemde doeleinden.

1.4. Naast alle andere rechtsmiddelen die het Bedrijf ter beschikking staan, zal de Klant het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen en personeel schadeloosstellen, gevrijwaard houden en vrijwaren (op basis van volledige schadeloosstelling) tegen alle directe of indirecte aansprakelijkheden, claims, eisen, schade, verliezen of uitgaven (met inbegrip van juridische en andere professionele adviseurshonoraria en verschotten), rente en boetes geleden of opgelopen als gevolg van een schending van deze Voorwaarden 1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het Contract onmiddellijk te beëindigen na schriftelijke kennisgeving en zonder boete in het geval van een dergelijke schending.

1.5. Het Bedrijf is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting op grond van het Contract en heeft het recht om het Contract te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enigerlei schadevergoeding of kosten, indien zij naar eigen goeddunken redelijkerwijs van mening is dat een dergelijke volledige of gedeeltelijke nakoming in strijd zou zijn met enige Handelsbeperkingen (met inbegrip van, om twijfel te voorkomen, indien een dergelijke schending het gevolg zou zijn van vertraging bij of weigering van de verlening van een licentie die volgens de Handelsbeperkingen vereist is).

1.6. Niets in deze Bepaling 1 verplicht een partij om op enigerlei wijze te handelen in strijd met blokkerings- of antiboycotwetten die jurisdictie hebben over de activiteiten van die partij, met inbegrip van (indien van toepassing) de antisanctiewet van de Volksrepubliek China.

2. Naleving

2.1. Bestrijding van omkoping

De Klant zal (en zal ervoor zorgen dat zijn Gelieerde Personen):

(a) geen aanbod doen, betaling, belofte om te betalen, of het geven van geld of financieel of ander voordeel aan een persoon autoriseren:

(i) om die persoon (of een andere persoon) aan te zetten of te belonen om zijn/haar rol of functie ongepast uit te voeren;

(ii) om een overheidsfunctionaris te beïnvloeden met betrekking tot een beslissing, handelen of andere prestaties (inclusief het niet uitvoeren van hun officiële rol of functie), met de bedoeling om zaken of een zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden; of

(iii) die anderszins bedoeld is om op ongepaste wijze zaken of een zakelijk voordeel van welke aard dan ook te verkrijgen of te behouden;

(b) niet verzoeken om, instemmen met de ontvangst van, of aanvaarden van geld of een financieel of ander voordeel als tegenprestatie of als beloning voor het ongepast vervullen van zijn rol of functie;

(c) zich niet bezighouden met enige andere activiteiten, praktijken of gedragingen die een overtreding zouden vormen onder enige andere toepasselijke anticorruptie- of anti-omkopingswetgeving, of die het Bedrijf in overtreding zou brengen met dergelijke wetgeving; en

(d) gedurende de looptijd van een Contract zijn eigen beleidslijnen en procedures hebben, handhaven en afdwingen, waaronder maar niet beperkt tot adequate procedures om naleving van toepasselijke anti-omkopingswetgeving en de vereisten van deze Voorwaarde 2.1 te garanderen.

2.2.Moderne slavernij

De Klant zal zich houden aan alle toepasselijke wetten, statuten, voorschriften en codes tegen slavernij en mensenhandel die van tijd tot tijd van kracht zijn, inclusief maar niet beperkt tot de UK Modern Slavery Act 2015 en zal zich niet bezighouden met activiteiten, praktijken of gedrag dat een overtreding zou vormen op grond van artikel 1, 2 of 4 van de Modern Slavery Act 2015.

2.3. Belasting

De Klant zal alle toepasselijke belastingwetten naleven (en ervoor zorgen dat zijn Gelieerde Personen dit ook doen) en zal geen overtreding begaan die bestaat uit het ontduiken van belastingen, of het faciliteren van belastingontduiking door een ander persoon.

2.4. Het Bedrijf kan het Contract onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Klant wanneer het redelijkerwijs van mening is dat de Klant deze Voorwaarde 2 heeft geschonden en de Klant zal het Bedrijf vrijwaren van alle schade, straffen, boetes en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met een schending van deze Voorwaarde 2.

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op

Abonneren op onze nieuwsbrief

Leer meer