airporthospitalsindustrylogisticsretaili-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitArtboardfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

Vi har upptäckt att du kommer från en annan region. Välj ett av följande alternative:

Välj önskad marknad och språk

Go
Eller

Efterlevnadsklausuler – försäljningsvillkor

Associerade personer avser alla personer som utför tjänster för eller på uppdrag av en part, inklusive men inte begränsat till dotterbolag, anställda, ombud, distributörer och entreprenörer;

Sanktionerad part avser en eller flera parter som står upptagna på en lista över namngivna parter, eller andra parter som är föremål för restriktioner, som upprättats i enlighet med gällande handelsrestriktioner, inklusive (men inte begränsat till) den konsoliderade förteckningen över mål för ekonomiska sanktioner i Storbritannien som upprättats av brittiska finansdepartementet; den sammanställda förteckningen över fysiska personer, grupper och juridiska personer som är föremål för EU:s ekonomiska sanktioner som upprättats av EU-kommissionen samt listan över personer av särskilt namngivna personer av vissa nationella ursprung och blockerade personer som förs av USA:s myndighet för kontroll av främmande tillgångar;

Handelsrestriktioner avser alla tillämpliga exportrestriktioner, handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner, embargon eller liknande lagar, förordningar, regler, licenser, order eller krav, inklusive (men inte begränsat till) de som utfärdats av FN, UK, USA och EU;

1. Handelsrestriktioner

1.1. Kunden erkänner härmed och samtycker till att leveransen av Varorna och/eller Tjänsterna kan vara föremål för handelsrestriktioner.

1.2. Företaget förbehåller sig rätten att utföra säkerhetskontroller och bakgrundskontroller på Kunden före leverans av Varorna och/eller Tjänsterna och när som helst under utförandet av Avtalet. Kunden ska ge Företaget all hjälp som Företaget rimligen kräver i samband med sådana kontroller.

1.3. Kunden är ensam ansvarig för att efterleva handelsrestriktioner och ska inte göra något som skulle kunna leda till att Företaget bryter mot handelsrestriktionerna. I synnerhet garanterar och intygar Kunden att den:

a) inte är och inte ägs eller kontrolleras av en sanktionerad part;

b) inte kommer använda, sälja, vara återförsäljare, exportera, vidareexportera, överföra, distribuera, avyttra, lämnat ut information om eller på annat sätt handla med Varor och/eller Tjänster, direkt eller indirekt, till

(i) länder, territorier eller destinationer med vilka Företaget, i enlighet med sin policy, inte gör affärer, (inklusive men inte begränsat till Iran, Syrien, Sudan, Kuba, Krim och Sevastopol samt Nordkorea eller andra territorier som emellanåt är föremål för omfattande handelsrestriktioner);

(ii) andra territorier från vilka leveransen av varor och/eller tjänster skulle begränsas eller förbjudas enligt handelsrestriktioner (med förbehåll för att kunden erhåller alla licenser och/eller godkännanden som krävs för att utföra en sådan leverans) eller

(iii) sanktionerade parter (eller parter som ägs eller kontrolleras av en sanktionerad part); och

c) erhålla och upprätthålla alla nödvändiga exportlicenser eller andra myndighetsgodkännanden och fullgöra sådana formaliteter som kan krävas enligt handelsrestriktionerna för att kunna använda, sälja, vara återförsäljare, exportera, vidareexportera, överföra, distribuera, avyttra, avslöja eller på annat sätt hantera utrustningen och/eller tjänsterna.

d) inte ställa Varorna och/eller Tjänsterna, helt eller delvis, till förfogande i samband med utveckling, produktion. hantering, drift, underhåll, lagring, detektering, identifiering eller spridning av kemikalier, biologiska stridsmedel eller kärnvapen eller utveckling, produktion. underhåll eller lagring av missiler med förmåga att leverera sådana vapen eller till militär slutanvändning som står i strid med gällande embargo (inklusive men inte begränsat till, embargon som upprätthålls av EU, UK, OSCE och/eller FN). Vidare får Kunden inte sälja, vara återförsäljare, leverera, exportera, vidareexportera, överföra, avleda, distribuera eller avyttra Varorna och/eller Tjänsterna till tredje part i fall där Kunden vet eller har skäl att misstänka att Varorna och/eller Tjänsterna är eller kan vara avsedda för något av de ändamål som anges i detta villkor.

1.4. Utöver övrig gottgörelse som står till Företagets förfogande förbinder sig Kunden att ersätta, hålla skadeslös och hålla Företaget och dess dotterbolag, tjänstemän och personal skadeslösa (på full skadeersättningsbasis) mot alla direkta eller indirekta ersättningsansvar, krav, fordringar, skador, förluster eller utgifter (inklusive juridiska och andra professionella rådgivares arvoden och utlägg), ränta och straff eller böter som de åsamkats eller lidit som ett resultat av brott mot dessa villkor 1. Företaget förbehåller sig rätten att säga upp Avtal omedelbart efter skriftligt meddelande och utan påföljd i händelse av sådant avtalsbrott.

1.5. Företaget ska inte vara skyldigt att fullgöra någon förpliktelse under Avtalet och ska ha rätt att säga upp detta Avtal, utan ansvar för eventuella skador eller kostnader av något slag, om det efter eget gottfinnande rimligen anser att en sådan prestation helt eller delvis skulle strida mot detta Avtal (inklusive, för undanröjande av tvivel, om en sådan överträdelse skulle vara ett resultat av en försening i beviljande, eller nekande, av eventuella licenser som krävs enligt gällande handelsrestriktioner).

1.6. Ingenting i detta Avtal 1 ska kräva att endera parten agerar på ett sätt som strider mot blockad eller lagar mot bojkott med jurisdiktion över sådan parts verksamhet, inklusive (om tillämpligt) lagen mot utländska sanktioner i Folkrepubliken Kina.

2. Efterlevnad

2.1. Bekämpning av bestickning

Kunden ska (och ska säkerställa att dess associerade personer ska):

(a) inte lämna något erbjudande, betalning, löfte om att betala, eller tillåta att pengar eller ekonomiska eller andra fördelar ges till någon person:

(i) i syfte att förmå eller belöna den personen (eller någon annan person) att utföra sin roll eller funktion på ett olämpligt sätt;

(ii) i syfte att påverka en offentlig tjänsteman i samband med ett beslut, handling eller annan prestation (inklusive underlåtenhet att utföra) av sin officiella roll eller funktion, med avsikt att erhålla eller behålla affärer eller en affärsfördel; eller

(iii) som på annat sätt är i syfte att otillbörligt erhålla eller behålla affärer eller en affärsfördel av något slag;

(b) inte begära, samtycka till att ta emot, eller acceptera pengar eller ekonomiska eller andra fördelar i gengäld eller som belöning för att ha utfört sin roll eller funktion på ett olämpligt sätt;

(c) ägna sig åt någon annan aktivitet, praxis eller beteende som skulle utgöra ett brott enligt annan tillämplig lagstiftning mot korruption eller mutor eller som skulle innebära att Företaget bryter mot sådan lagstiftning; och

(d) inneha, upprätthålla och genomdriva sina egna policyer och procedurer under hela avtalsperioden, inklusive men inte begränsat till lämpliga procedurer för att säkerställa efterlevnad av tillämplig lagstiftning mot mutor och kraven i detta Villkor 2.1.

2.2. Modernt slaveri

Kunden ska följa alla tillämpliga lagar, författningar, förordningar och koder mot slaveri och människohandel som från tid till annan gäller inklusive men inte begränsat till UK Modern Slavery Act 2015 och kommer inte att engagera sig i någon aktivitet, praxis eller beteende som skulle utgör ett brott enligt avsnitt 1, 2 eller 4 i Modern Slavery Act 2015.

2.3. Skatt

Kunden ska (och ska se till att dess associerade personer ska) följa alla tillämpliga skattelagar och ska inte begå ett brott som består av skatteflykt eller underlättande av skatteflykt från en annan person.

2.4. Företaget kan säga upp Avtalet omedelbart efter via skriftligt meddelande till Kunden om det rimligen anser att Kunden har brutit mot detta Villkor 2 och Kunden ska hålla Företaget skadeslöst från alla skador, straffavgifter, böter och/eller kostnader av något slag som uppstår från, eller i samband med, något brott mot detta Villkor 2.

för mer information Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer